Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena. Työelämän tärkeimpiä käsitteitä ovat Maisan mielestä motivaatio, ihmislähtöisyys ja kokemus työn merkityksellisyydestä.

Maisan valmen­nuk­sista välittyy posi­tii­vinen asenne. Omakoh­taisen yrit­tä­jä­ko­ke­muksen ansiosta valmen­nukset ovat myös täynnä käytän­nön­lä­hei­syyttä ja teke­misen meininkiä.

Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta. TM Maisa Durchman on lisäksi DiSC®-valmentaja sekä ICF-serti­fioitu coach.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:

  • Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen
  • Puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen
  • Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet
  • Myynnin- ja palvelun johta­minen
  • Valmentava johta­minen
  • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen
  • Ihmisten ja teke­misen johta­minen
  • Tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus

Muut

Annina Eklund

Yritysvalmentaja
040 125 29 91

Henni Jääskeläinen

Viestinnän asiantuntija
040 052 25 96

Antti Salminen

Toimitusjohtaja
050 301 32 24

Mikko Vihervaara

Myyntipäällikkö
040 572 80 23

Eetu Viitasalo

Viestinnän asiantuntija
045 127 92 59

Tommi Lindholm

Yritysvalmentaja
040 017 20 21

Jari Salminen

Yritysvalmentaja
040 416 01 04

Jasmiina Salminen

Koulutuskoordinaattori
050 366 26 38
LinkedIn