jari-salminen

Etäkoulutus

Myyjän laskentatoimi – Kateajattelu ja asiakkaan taloudellinen arviointi

Koulutus koostuu suurimmaksi osaksi omatoimisesta opiskelusta, mutta sisältää yhteisen webinaarin. Voit valita itsellesi sopivan ajan useasta eri vaihtoehdosta.

Ilmoittaudu koulutukseen

Kaikille myyjille räätä­löity koulu­tuk­semme auttaa ymmär­tämään myyn­ti­työtä myös talou­del­li­sesta näkö­kul­masta. Käsit­te­lemme myynnin kannat­ta­vuutta, katea­jat­telua, hinnoit­telua, alen­nusten anta­misen vaiku­tuksia kannat­ta­vuuteen sekä asia­kas­yri­tysten arviointia kannat­ta­vuuden ja maksu­val­miuden näkö­kul­masta. Koulutus auttaa lukemaan asiakkaan tunnus­lukuja ja arvioimaan myyn­tityön kannat­ta­vuutta oikein. Helposti omak­sut­tavat talous­hal­linnon koulu­tuk­semme ovat saaneet paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.

Hyödyt osallistujille

 • Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan talous­hal­lin­nosta myyjän näkö­kul­masta
 • Ymmärrät katea­jat­telun peri­aatteet ja osaat arvioida hinnoit­telua ja alen­nusten anta­mista kannat­ta­vuuden näkö­kul­masta
 • Opit arvioimaan yrityksiä, laskemaan niiden tärkeimmät tunnus­luvut
 • Pystyt keskus­te­lemaan asiak­kaidesi kanssa asian­tun­te­vasti tärkeim­mistä talous­hal­lintoon liit­ty­vistä kysy­myk­sistä
 • Osaat suun­ni­tella omaa myyn­ti­työtäsi entistä ammat­ti­mai­semmin
 • Opit tekemään kannat­ta­vampaa myyntiä

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu myyjille ja myyn­tityön kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille, jotka haluavat vahvistaa talous­hal­linnon perus­teiden osaa­mistaan. Ilmoit­taudu mukaan ja aloita paremman tuloksen teke­minen!

Kurssiohjelma

Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii
 • Lasken­ta­tai­tojen merkitys myyjän työssä
 • Myynnin kannat­tavuus
 • Asiak­kaiden talou­del­linen arviointi
Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta
Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (3h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä
 • Talous­hal­linnon merkitys myyn­ti­työssä
 • Katea­jattelu ja oman myyn­tityön talou­del­linen arviointi
 • Oman asia­kas­kunnan talou­del­linen analy­sointi
 • Hinnan aset­ta­minen
 • Alen­nusten vaikutus kannat­ta­vuuteen
Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa
Jakso 3: Video (noin 1h), jossa keski­tytään opit­tujen asioiden viemiseen käytäntöön

Hinta

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%.

Ilmoittautuminen

16.11.2021 klo 09.00-12.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
Johta­mis­teh­tävien grand old man Jari on muutosjohtamisen pitkän linjan ammattilainen, jolla on laaja kokemus kymmenien muutoshankkeiden johtajana, tutkijana ja kirjailijana.

Erityisosaamisalueet

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Yritystalous
 • Johtaminen ja esimiestyö
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Artikkeleita aiheesta

Millainen on tuloksellinen myyntikeskustelu?
Myyntitesti auttaa kehittämään myyntiä