Lähijohtaminen ja esihenkilötyö on yhä tärkeämpää!

lähijohtaminen

Lähijohtaminen on sitä käytännön valmentavaa johtamista, jonka avulla strategiset suunnitelmat ja muut kehittämishankkeet muutetaan päivittäiseksi työksi. Lähijohtajia ovat keskijohdossa toimivat esihenkilöt, mutta myös tiiminvetäjät, projektipäälliköt ja monenlaisista muutoshankkeista vastaavat asiantuntijat. Myös ylimmän johdon edustajat ovat lähijohtajia. Toimitusjohtajillakin on suoria alaisia, joilla on oikeus yhtä laadukkaisiin johtamispalveluihin kuin muillakin työntekijöillä.

Yritys, joka kykenee toteuttamaan strategisen suunnitelmansa, voittaa aina sellaisen kilpailijan, joka epäonnistuu oman suunnitelmansa toteutuksessa!

Lähijohtamisessa yhdistyvät systeemien, rakenteiden ja monien teknisten asioiden hoitaminen ihmisten johtamisen haasteisiin. Niin asiat kuin ihmisetkin pitää osata johtaa kohti yhteisten tavoitteiden saavuttamista, olipa kyse päivittäisestä työnjohtamisesta tai yksittäisen muutosprojektin toteutuksesta. Lähijohtaminen on erittäin vaativa tehtävä, jossa vastaamme paitsi itsestämme, myös suorien alaistemme onnistumisesta, työn tuloksellisuudesta ja hyvinvoinnista. Tässä työssä tarvitaan monipuolista osaamista riippumatta siitä, millä organisaatiotasolla toimimme.

Huomioimme koulutuksissamme erilaista johtamistyötä tekevien lähijohtajien erityistarpeet, vastuut ja aseman organisaatiossa.

Esihenkilötyö tarkoittaa työnantajan edustajana toimimista myös työlainsäädännön näkökulmasta. Esihenkilönä otamme kantaaksemme työnantajaa velvoittavat työlainsäädännön määräykset ja vastuun, mutta saamme vastavuoroisesti oikeuden työnantajan direktio-oikeuden käyttöön. Esihenkilötyössä tarvitaan suunnitteluosaamista, kykyä hankkia resursseja omalle tiimille, sekä tavoitteiden myymisen, seurannan ja palautteen antamisen taitoa. Työnantajan edustajana joudumme joskus myös puuttumaan ei-toivottuun käytökseen ja alisuoriutumiseen. Vastaamme myös omasta budjetistamme ja meille asetetuista taloudellisista tavoitteista. Laskentatoimen perusteet kannattaa hallita, sillä vaikka emme itse laskisi, joku muu kyllä laskee ja arvioi toimintamme kannattavuutta.

Tiiminvetäjän työ on sekin lähijohtamista, vaikka siihen ei yleensä liity direktio-oikeutta. Tiiminvetäjä on usein esihenkilöä tiiviimmin mukana päivittäisessä työn touhussa, muiden työntekijöiden kollegana. Tiiminvetäjän työhön liittyy kuitenkin myös monia johtamistehtäviä, jotka on hoidettava hyvin, jotta tiimi voi saavuttaa tavoitteensa. Tämä edellyttää tiiminvetäjällä riittävästi aikaa ja monipuolista osaamista näiden vastuiden kantamiseen. Huolellisesti pohdittu työnjako ja vastuiden rajaaminen oman esihenkilön kanssa varmistavat parhaat onnistumisen edellytykset tiiminvetäjän työssä.

Muutoksen johtaminen osuu yhä useampien kohdalle riippumatta tittelistä ja asemasta organisaatiossa. Erilaiset muutoshankkeet ovat työn tekemisen arkipäivää. Muutoshankkeita voivat olla esimerkiksi uusien tietojärjestelmien käyttöönotto, organisaatiomuutokset tai muutokset asiakaspalvelussa ja tuotannossa. Kaikki hankkeet eivät jäsenny projekteiksi, mutta lähijohtaminen on niissäkin avainasemassa. Muutos pitää kyetä suunnittelemaan ja toteuttamaan siten, että tavoitteet saavutetaan, mutta päivittäinen toiminta ei vaarannu muutosmatkan aikana. Asiakkaat haluavat palvelua, myynnin tulee vetää ja tuotannon pyöriä muutoksen melskeessäkin. Ja tiimin jäsenten jaksamisestakin pitää huolehtia. Täällä voit tutustua neljän vaiheen muutosprosessiimme tarkemmin.

Projektipäällikön tehtävät ovat nekin lähijohtamista, jossa turvaudutaan usein projektijohtamisen vakiintuneisiin käytänteisiin. Projektit voivat olla joko laskutettavia asiakasprojekteja tai oman toiminnan kehittämishankkeita. Projektipäällikön rooli ja tehtävät lankeavat yhä useammin myös asiantuntijoiden harteille. Projektit voivat muodostaa pääosan työstämme tai sitten niitä tehdään satunnaisesti oman toimen ohella. Projektien johtaminen vaatii monipuolista lähijohtamisen osaamista, sillä projektit ovat määräaikaisia ja niiden henkilöstö voi tulla erilaisista organisaatioista. Esimerkiksi projektien perustaminen, suunnittelu, resurssien varmistaminen, aikataulutus, investointilaskelmien tekeminen, riskienhallinta ja projektien etenemisen käytännön johtaminen vaativat projektin vetäjältä aikaa ja ammattitaitoa. Toisaalta projektiryhmän jäsenet ja projektin vaikutuspiirissä oleva henkilöstö vaatii projektin johtajalta huomiota ja monipuolisia vuorovaikutustaitoja.

Tarjoamme myös lähijohtamisen ja tiimitoiminnan valmennusta johtoryhmille.

Kun lähijohtaminen vaatii kehittämistä, valitse Brik kumppaniksesi

Haluamme olla vaikuttavin lähijohtamisen valmentaja. Keskitymme erityisesti lähijohtamiseen ja meillä on vahva missio kehittää sen arvostusta ja osaamista Suomessa. Uskomme siihen, että mitä paremmin lähijohtamisen arvo ymmärretään, sitä enemmän siihen ollaan valmiita panostamaan.

Olemme historiamme aikana kouluttaneet yli 5000 lähijohtajaa erilaisista organisaatiosta ja toteuttaneet kymmeniä räätälöityjä muutosohjelmia. Tällä hetkellä tarjoamme kolmekymmentä (30) erilaista lähijohtamisen teemaa koulutuksissamme, joihin kuka tahansa voi ilmoittautua. Autamme myös organisaatioita toteuttamaan omia hankkeitaan ja kehittämään osaamistaan omista lähtökohdistaan. Kohdatessamme vuosittain satoja lähijohtajia eri toimialoilta, saamme runsaasti arvokasta tietoa, jota hyödynnämme myös räätälöidyissä valmennuksissamme. 

Ymmärrämme lähijohtajan työn haasteet laaja-alaisesti ja huomioimme johtamistyön eri ulottuvuudet valmennustemme suunnittelussa. Työnteon ja sisäisten kehityshankkeiden johtamisen lisäksi ymmärrämme myös asiakasnäkökulmaa ja toimintaympäristöstä kumpuvia haasteita. Tiedostamme aina myös taloudelliset näkökulmat, sillä ne määrittävät johtamisympäristön ja edellytykset liiketoiminnan kehittämiselle.

Teemme jatkuvasti lähijohtamista käsittelevää tutkimustyötä, jonka tuloksia julkaisemme tietokirjoina sekä artikkeleina verkkolehdessämme.

Valmennustamme kuvataan selkeäksi, käytännönläheiseksi ja innostavaksi. Pitkäaikainen kokemuksemme käytännön johtamistyöstä auttaa ymmärtämään lähijohtajien haasteita syvällisesti. Valmennuksemme perustuu tieteelliseen tutkimukseen, mutta emme jää pelkästään johtamisteorioiden ja kulloinkin muodissa olevien ismien toistamisen tasolle. Ymmärrämme, että jokainen organisaatio, tiimi ja johtaja on ainutlaatuinen ja ansaitsee omien lähtökohtiensa syvällisen huomioimisen valmennuksen suunnittelussa. Mielestämme valmennus on hyvää vasta sitten, kun asiakkaamme huomaavat merkittäviä muutoksia omassa ajattelussaan ja toiminnassaan. Voit lukea lisää referensseistämme täältä.

Jos koet tarvetta oman organisaatiosi lähijohtamisosaamisen kehittämiseen, kysy lisää niin autamme mielellämme!

Koulutuksen ostajan opas – Kuinka valitsen oikean koulutuksen?

LATAA ILMAINEN OPAS

Tutustu referensseihin

Esihenkilöiden ja tiiminvetäjien valmennuksella apua vuorovaikutukseen ja palautteen antamiseen

Brik toteutti Normetille esihenkilöiden ja tiiminvetäjien valmennusohjelman, joka tuki tehokkaasti uuden päivittäisen johtamisen tueksi otetun järjestelmän käyttöönottoa.

Lue lisää

Valmennusta itseohjautuviksi muuttuville tiimeille

Karelia-ammattikorkeakoulu aloitti muutoksen kohti itseohjautuvaa tiimiorganisaatiomallia. Brik on mukana valmentamassa tiimejä. Muutos alkoi kolmen tiimin pilotilla, joka ylitti kaikki odotukset.

Lue lisää