Juha Saarinen

Lähikoulutus

Esihenkilön työlainsäädäntö (1pv)

Koulutus on tällä hetkellä tauolla.

Ilmoittaudu koulutukseen

Mitä jokaisen esihenkilön pitää tietää työlainsäädännöstä? Koulu­tuk­sessa käydään käytännönläheisesti läpi työlain­sää­däntöä erityi­sesti esihenkilön johta­mi­soi­keuden ja työn­te­kijän vastuun näkö­kul­masta. Koulutus kiteyttää työlain­sää­dännön sisällön helposti omak­sut­tavaan muotoon. Pien­ryh­mä­val­mennus mahdol­listaa osal­lis­tujien kysy­mykset ja keskus­telut sekä tosielämän tapausten läpikäynnin. Koulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujille keinot yhdis­tää koulu­tuk­sessa opitut asiat oman työn käytännön tilan­teisiin.

Hyödyt osallistujille

 • Opit tuntemaan työoi­keuden perusteet
 • Saat kattavan kuvan esihenkilön oikeuk­sista ja vastuista
 • Tunnistat työpaikan tilanteet, joissa tulee ryhtyä toimiin asioiden selvittämiseksi 
 • Osaat huomioida ­työssäsi myös työlain­sää­dännön vaati­mukset ja saat varmuutta omaan johtamiseen
 • Saat ajan­ta­saisen katsauksen työlain­sää­dännön viimei­simpiin muutoksiin

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu johta­jille ja esihenkilöille tehtä­västä ja toimia­lasta riip­pu­matta.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi
08:55
Etäosallistujien sisäänkirjautuminen
09:00
Mitä jokaisen esihenkilön tulee tietää työlain­sää­dännön perus­pe­ri­aat­teista?
 • Työlain­sää­dännön erityis­piir­teitä
 • Normien etusi­ja­jär­jestys: sovel­le­taanko lakia, työeh­to­so­pi­musta vai työso­pi­musta?
 • Mitä työeh­to­so­pi­musta työnan­tajan tulee soveltaa?
 • Heikomman osapuolen suoja työoi­keu­dessa
09:15
Esihenkilön vastuut sekä työn­te­kijän oikeudet ja velvol­li­suudet
 • Esihenkilön oikeudet ja velvol­li­suudet
 • Erityis­ky­sy­myksinä työsuo­je­lu­vastuu sekä tasa-arvo- ja yhden­ver­taisuus työpai­kalla
 • Työn­te­kijän oikeudet ja velvol­li­suudet
10:15
Tauko
10:30
Toimivan työso­pi­muksen teke­minen
 • Määrä­ai­kainen vai tois­tai­seksi voimassa oleva työso­pimus?
 • Koeaika ja sen merkitys
 • Toimivan työso­pi­muksen keskeisiä ehtoja
 • Työso­pi­muksen ehtojen muut­tu­minen ja muut­ta­minen
11:15
Työaikaan ja vuosi­lomaan liit­tyvät keskeiset kysy­mykset
 • Mikä on työaikaa ja miten sään­nöl­lisen työaika järjes­tetään?
 • Ylityön teet­tä­minen, enim­mäis­määrät ja korvaukset
 • Loman ansait­se­minen ja loma­palkka
 • Miten vuosiloma tulisi antaa?
12:00
Lounas
13:00
Työaikaan ja vuosi­lomaan liit­tyvät keskeiset kysy­mykset (jatkuu)
13:30
Työsuhteen päät­tä­misen peli­sääntöjä
 • Millä eri tavoin työsuhde voidaan päättää?
 • Työsuhteen irti­sa­no­misen ja purka­misen ero
 • Irti­sa­no­mi­sajan määräy­ty­minen
 • Käytännön toimin­taoh­jeita päät­tä­mis­ti­lan­teeseen
14:00
Kahvi
14:15
Työsuhteen päät­tä­minen henki­lö­koh­tai­silla perus­teilla
 • Irti­sa­no­minen henki­lö­koh­tai­silla perus­teilla (TSL 7:2)
 • Keskus­te­lujen ja varoi­tuksen merkitys
 • Tehokas puuttumisprosessi
 • Esimerk­ki­ta­pauksia ja tyypil­li­simpiä haasteita
15:30
Työsuhteen päät­tä­minen tuotan­nol­lis­ta­lou­del­li­sista syistä
 • Irti­sa­no­minen kollek­tii­vi­pe­rus­teella (TSL 7:3)
 • Uudel­leen­si­joitus – ja koulu­tus­vel­vol­lisuus sekä takai­sin­ot­to­vel­vol­lisuus
 • Yhteis­toi­min­ta­me­nettely osana prosessia
 • Korvaukset työsuhteen perus­teet­to­masta päät­tä­mi­sestä
15:45
Yhteis­toi­min­ta­me­nettely esihenkilön näkö­kul­masta
 • Yhteis­toi­min­talain tarkoitus
 • Yhteis­toi­min­ta­me­net­telyn piiriin kuuluvat asiat
 • Miten yhteis­toi­minta työpai­kalla voi auttaa esimiestä työssään?
16:00
Päivä päättyy

Hinta

Tilaisuuden hinta on 890 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, sekä lounaan ja kahvitarjoilun. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta osoitteesta info@brik.fi.

Juha Saarinen

Kouluttaja

Juha Saarinen

050 512 1569
Juha Saarinen on kokenut työoikeusjuristi. Juha tarjoaa käytännönläheistä koulutusta kaikissa työ- ja palvelussuhteiden elinkaareen liittyvissä asioissa. Juhan työhistoria on erityisesti vähittäiskauppa- ja rahoitusalalta ja hänellä on laajasti kokemusta haastavista työ- ja liike-elämän neuvotteluista. Kouluttajakokemusta Juhalla on 15 vuoden ajalta.

Erityisosaamisalueet

 • Henkilöstöhallintoon ja palvelussuhteisiin liittyvät asiat
 • Johtoryhmätyöskentely
 • Asiantuntijoiden johtaminen
 • Yhteistoimintamenettelyt
 • Riitojen ratkaisu

Artikkeleita aiheesta

Heikosti hoidettu johtaminen voi viedä oikeuteen asti – Mitä esimiehen on huomioitava?
Valmentava johtaminen tukee työturvallisuutta