Lähikoulutus

Käännä asiakaskohtaaminen kilpailueduksi (1pv)

Avoin koulutus on tällä hetkellä tauolla, mutta järjestämme aiheesta koulutusta yrityskohtaisesti.

Ilmoittaudu koulutukseen

Tiesitkö, että 80 % palve­luor­ga­ni­saa­tioista kertoo tarjoa­vansa erin­omaista palve­lu­ko­ke­musta, mutta vain 8 % asiak­kaista on samaa mieltä. 86 % asiak­kaista on valmiita maksamaan enemmän, jos palve­lu­ko­kemus on parempi. 90 % asiak­kaista haluaa parhaan arvon, vain 10 % halvimman hinnan.

Onnis­tunut asia­kas­koh­taa­minen on monen tekijän summa, eikä pienin­täkään yksi­tyis­kohtaa ole varaa jättää huomiotta. Tehokas valmen­nuk­semme auttaa sinua hiomaan asia­kas­koh­taa­mis­taitosi huip­puunsa. Valmennus auttaa sinua raken­tamaan asia­kas­ko­ke­muk­sesta kilpai­luedun maail­massa, jossa erot­tau­tu­minen muilla tavoin alkaa olla mahdo­tonta. Huonoihin tai keskin­ker­taisiin asia­kas­koh­taa­misiin ei ole varaa aikana, jolloin koke­muksia jaetaan enemmän ja nopeammin kuin koskaan aiemmin.

Hyödyt osallistujille

 • Tiedostat sosi­aa­lisen älyk­kyyden merki­tyksen onnis­tu­neissa asia­kas­koh­taa­mi­sissa
 • Opit, kuinka vaikuttaa vasta­puoleen tyylik­käillä vuoro­vai­ku­tus­tek­nii­koilla
 • Ymmärrät itsellesi ominaisten käyt­täy­ty­mis­mallien vaiku­tukset asia­kas­koh­taa­misiin ja tunnistat erilaiset asia­kas­tyypit
 • Opit moni­ka­na­vaisen asia­kastyön erityis­piirteet
 • Saat innos­tusta ja varmuutta päivit­täiseen asia­kas­työhösi!

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu kaikille asia­kas­ra­ja­pin­nassa työs­ken­te­le­ville asia­kastyön ammat­ti­lai­sille. Se sopii yhtä lailla uransa alussa oleville asia­kas­pal­ve­li­joille kuin koke­neem­mille asia­kas­koh­taa­misten konka­reil­lekin, jotka kaipaavat uutta potkua ja raik­kaita näkö­kulmia tämän päivän ammat­ti­maiseen asia­kas­työhön.

Olit sitten tori­myyjä tai asia­kas­pal­velun esimies, tämä valmennus on vähin­täänkin erittäin tärkeä buustaus kohti seuraavaa, vaikut­ta­vampaa asia­kas­koh­taa­mista.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoittautuminen ja aamiainen
09:00
Asia­kas­ko­kemus ja onnis­tunut vuoro­vai­kutus
 • Asia­kas­ko­kemus ja asia­kas­lupaus
 • Onnistuneen vuorovaikutuksen avaimet
 • Asiakaskeskustelun tavoitteellinen ohjaaminen
 • Ensivaikutelma ja kuuntelun taito
10:15
Tauko
10:30
Asia­kas­kes­kus­telun ohjaa­minen ja lisäarvon tuottaminen
 • Asiakasarvon tuottaminen
 • Yllätyksellisyys asioinnin eri vaiheissa
 • Tunne-energia asiakaskokemuksen pohjana
 • Haasteista mahdollisuuksia
12:00
Lounas
13:00
Erilaisuus ja monikanavaisen asiakastyön erityispiirteet
 • Elämää kuplissa ja erilaisuuden voima
 • Käyttäytymistyylien tunnistaminen
 • Rakentava konfliktointi
 • Sähköpostipingistä ja puhelimessa selvittelyä
14:15
Kahvi
14:30
Suorituskyvyn ylläpito
 • Älä tule paha stressi
 • Autonomisen hermoston haltuunotto
 • Ajankäyttö ja energialaturit
 • Kiireilytesti
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Kouluttaja

Maisa Durchman

040 043 55 42
Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena. Työelämän tärkeimpiä käsitteitä ovat Maisan mielestä motivaatio, ihmislähtöisyys ja kokemus työn merkityksellisyydestä.

Erityisosaamisalueet

 • Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen
 • Myynnin- ja palvelun johta­minen
 • Haastavat asiakastilanteet
 • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen

Artikkeleita aiheesta

Tavoitteena keskinkertaiset ylittävä asiakaskokemus?
Mitä tekemistä neurotieteillä on myynnin kanssa?