Lähikoulutus

Kaupan klousaamisen taito (1pv)

Koulutuspaikka: Tapahtumatalo Bank, Helsinki.

Ilmoittaudu koulutukseen

Valmen­nuk­sessa keski­tymme hiomaan taitoja viedä myyn­ti­kes­kus­telut valmiiseen tilaukseen ja tehdä vahvempaa myyn­ti­tu­losta. Erilaisten klousaa­mis­tek­nii­koiden ja harjoi­tusten avulla opit toimimaan tehok­kaammin vaikeis­sakin myyn­ti­ti­lan­teissa.

Pienessä valmen­nus­ryh­mäs­sämme pääset myös kuulemaan muiden osal­lis­tujien menes­tyksen salai­suuksia. Tarjouksesi ansait­sevat onnel­lisen lopun.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät asiakkaan toimintaa päätös­ti­lan­teissa
 • Opit tunnis­tamaan kaupan klousaa­misen eri vaiheet
 • Löydät itsellesi luon­te­vimmat tavat lyödä kaupat lukkoon
 • Parannat tarjoustesi kiin­ni­ve­to­pro­senttia ja vältät turhaa työtä
 • Parannat myyn­ti­tu­lostasi ja saavutat itsellesi aset­tamasi tavoitteet

Kenelle

Valmen­nuk­semme on suun­ni­teltu kaikille myyjille, jotka haluavat parantaa klousaa­mis­tai­tojaan.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoittautuminen ja aamiainen
09:00
Tilai­suuden avaus
09:15
Mikä erottaa huip­pu­myyjät taval­li­sista tallaa­jista?
Harjoitus: Omien myyn­titai­tojen arvioin­ti­tehtävä
10:15
Tauko
10:30
Tarjouksen huolel­linen valmistelu ja myyminen
 • Riittävä ja huolel­linen argu­men­tointi
 • Asiakkaan autta­minen tarjouksen sisällön ymmär­tä­mi­sessä
 • Asiakkaan oikean tulkinnan varmis­ta­minen
Harjoitus: Erilaiset argu­men­toin­ti­tyylit
12:00
Lounas
13:00
Klousaa­misen vaiheet
 • Vasta­väit­teiden käsittely ja hinnan myymisen taito
 • Asiakkaan päätös­pro­sessin ymmär­tä­minen
 • Muutos­vas­ta­rinta on terveen ihmisen ominaisuus
 • Viiden EI:n periaate
Harjoitus: Vasta­ha­koisen asiakkaan ohjaa­minen huomion ohjaa­misen tekniikan avulla
14:30
Kahvi
14:45
Rohkea rokan syö
 • Myyjän tehtävä on ehdottaa kaupan klousaa­mista
 • Omien epävar­muuksien työs­tä­minen
 • Oikeus pyytää asiak­kaalta päätöstä
15:15
Koeteltuja keinoja kaupan klousaa­miseen
15:45
Loppu­kes­kustelu
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan sekä kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautuminen

3.12.2021 klo 09.00-16.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Kouluttaja

Maisa Durchman

040 043 55 42
Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena. Työelämän tärkeimpiä käsitteitä ovat Maisan mielestä motivaatio, ihmislähtöisyys ja kokemus työn merkityksellisyydestä.

Erityisosaamisalueet

 • Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen
 • Myynnin- ja palvelun johta­minen
 • Haastavat asiakastilanteet
 • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen

Artikkeleita aiheesta

Näin pääset eroon myyntikammosta
9 vinkkiä sisäisen myyjäsi löytämiseen