Lähikoulutus

Myyntikeskustelut kuntoon! (1pv)

Koulutuspaikka: Tapahtumatalo Bank, Helsinki.

Ilmoittaudu koulutukseen

Hio myyn­ti­kes­kus­telusi huip­puunsa ja hae lisä­potkua myyn­ti­työhösi tehok­kaasta valmen­nuk­ses­tamme! Onnis­tunut myyn­ti­kes­kustelu on monen osate­kijän summa, jossa ei ole varaa jättää huomiotta pienin­täkään yksi­tyis­kohtaa.

Klousaamaan ei pääse ilman ymmär­rystä asiakkaan tarpeista. Tarpeista ei ole tietoa, ilman taitavaa keskus­te­lu­tek­niikkaa, eikä keskus­te­lulle ole perustaa ilman taitoa viestiä luot­ta­musta ja mielen­kiintoa.

Valmen­nuksen aikana osal­lis­tujat raken­tavat itselleen erilai­sissa myyn­ti­ti­lan­teissa tehok­kaasti toimivan myyn­ti­kes­kus­te­lu­rungon, jota hyödyn­tä­mällä myyn­ti­tu­lokset ovat taattuja. Valmen­nuk­sessa käsit­te­lemme myyn­ti­työtä käytän­nön­lä­hei­sesti ja posi­tii­vi­sella otteella.

Hyödyt osallistujille

 • Tiedostat sosi­aa­lisen älyk­kyyden merki­tyksen onnis­tu­neissa myyn­ti­kes­kus­te­luissa
 • Rakennat käytännön myyn­ti­ti­lan­teissa toimivat keskus­te­lu­rungot
 • Ymmärrät kuun­telun merki­tyksen yhtenä myyjän tärkeimpänä taitona
 • Opit tehokkaat kaupan klousaus­tek­niikat
 • Saat innos­tusta ja varmuutta päivit­täiseen asiakas- ja myyn­ti­työhösi!

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu sekä kaikille myyn­tiu­ransa alussa oleville myyn­ti­lu­pauk­sille että jo koke­neim­mille myyn­ti­kon­ka­reille, jotka kaipaavat uutta potkua ja raik­kaita näkö­kulmia tämän päivän ammat­ti­maiseen myyn­ti­työhön.

Oli myyntisi sitten b2b tai b2c, on tämä valmennus vähin­täänkin erittäin tärkeä buustaus kohti seuraavaa, tulok­sek­kaampaa myyn­ti­työtä.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoittautuminen ja aamiainen
09:00
Huip­pu­myyjän ominai­suudet
 • Myyn­tityön ylei­simmät harha­kä­si­tykset ja huip­pu­myyjän omai­nai­suudet
 • Omien myyn­ti­tai­tojen pika­testi – omat kehi­tys­kohtani
 • Onnis­tuneen vuoro­vai­ku­tuksen avaimet
 • Luot­tamus myyn­tityön ytimessä
10:15
Tauko
10:30
Myyn­ti­kes­kus­telun raken­ta­minen
 • Ensi­vai­ku­telma ja läpi­nä­ky­vyyden illuusio
 • Kysy­mys­tek­niikka ja kuun­telun taito
 • Yhteenveto ja ensim­mäinen kyllä!
 • Osto­pää­tökseen vaikut­tavat tekijät
12:00
Lounas
13:00
Myyn­ti­kes­kus­telun raken­ta­minen jatkuu
 • Ratkaisun helppous ja asiakkaan osto­mo­ti­vaat­torit
 • ”Palataan asiaan” ja muiden vasta­väit­teiden taklaa­minen
 • Kaupan päätöksen monet keinot
 • Arvoa kaupan jälkeen
14:15
Kahvi
14:30
Vies­tinnän moni­naisuus ja moni­ka­na­vainen myyn­tityö
 • Vuoro­vai­ku­tus­tek­niikat myyn­ti­kes­kus­te­luissa
 • Puhe­lin­vies­tin­nässä vuoro­vai­ku­tus­taidot koros­tuvat
 • Mitä viestit ja mitä haluaisit viestiä
 • Sähkö­postin käyttö myyn­nissä
15:00
Myyn­ti­kammon taklaa­minen
 • Henki­lö­koh­tainen myyn­ti­kammoni
 • Keinot myyn­ti­kammon taklaa­miseen
 • Päivän yhteenveto ja loppu­kes­kustelu
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautuminen

9.12.2021 klo 09.00-16.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Kouluttaja

Maisa Durchman

040 043 55 42
Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena. Työelämän tärkeimpiä käsitteitä ovat Maisan mielestä motivaatio, ihmislähtöisyys ja kokemus työn merkityksellisyydestä.

Erityisosaamisalueet

 • Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen
 • Myynnin- ja palvelun johta­minen
 • Haastavat asiakastilanteet
 • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen

Artikkeleita aiheesta

Millainen on tuloksellinen myyntikeskustelu?
Mitä tekemistä neurotieteillä on myynnin kanssa?