Lähikoulutus

Tuotepäällikön asiakastaidot (2pv)

Koulutuspaikka: Tapahtumatalo Bank, Helsinki.

Ilmoittaudu koulutukseen

Tuote­pääl­li­köille suun­na­tussa valmen­nuk­ses­samme keski­tymme asia­kas­tai­tojen vahvis­ta­miseen. Kaksi­päi­väinen teho­val­mennus auttaa hyödyn­tämään tuote­pääl­likön asian­tun­ti­juutta täysi­mää­räi­sesti asia­kas­pal­ve­lussa ja kaupanteon tukena.

Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät ammat­ti­maisen myyn­tityön laina­lai­suudet entistä paremmin
 • Tunnistat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi erilai­sissa asiakas- ja myyn­ti­ti­lan­teissa
 • Opit hyödyn­tämään asian­tun­te­mustasi myynnin tukena entistä tehok­kaammin
 • Opit tunnis­tamaan uusia myyn­ti­mah­dol­li­suuksia ja rohkaistut tart­tumaan niihin
 • Opit toimimaan täysi­ve­risenä kaupan­te­kijänä erilai­sissa asia­kas­ti­lan­teissa
 • Saat henki­lö­koh­taisen DiSC®-profiilin

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu tuote­pääl­li­köille toimia­lasta riip­pu­matta.

Kurssiohjelma

Päivä 1.

08:30
Ilmoittautuminen ja aamiainen
09:00
Tuote­pääl­likön rooli asia­kas­työssä
 • Hissipuhe – asian­tun­tijan ensia­pu­pakkaus
 • Asian­tun­tijuus ja myynti
 • Myynnin kehi­tys­vaiheet ja arvo­myynti
 • Huip­pu­myyjän ominai­suuksia
10:15
Tauko
10:30
Asiakkaan maailma
 • Asiakkaan osto­polku
 • Osto­pää­tökseen vaikut­tavat tekijät
 • Erilaiset asiakkaat
 • Alttius suos­tut­te­lustra­te­gioille
12:00
Lounas
13:00
DiSC® -profi­lointi
 • DiSC® -viite­kehys
 • Omaan profiiliin tutus­tu­minen
 • Omat stres­si­te­kijät
 • Omat moti­vaat­torit
14:15
Kahvi
14:30
Asia­kas­työni vahvuudet ja kehit­ty­mis­kohdat
 • Vuoro­vai­ku­tuksen vahvuudet ja kehi­tys­kohdat DiSC® -näkö­kul­masta
 • Päivän yhteenveto
 • Loppu­kes­kustelu ja kohti huomista
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Päivä 2.

08:30
Aamupala
09:00
Myyn­ti­kes­kus­te­lu­tek­niikka
 • Ensi­vai­ku­telman voima
 • Koko­nais­ti­lanteen kartoitus, kysy­mys­tek­niikka
 • Kuun­telun taito
10:15
Tauko
10:30
Myyn­ti­tek­niikka jatkuu
 • Selkeät ja hyödyl­liset ratkaisut
 • Vasta­väit­teistä mahdol­lisuus
 • Kaupan rohkea päät­tä­minen
 • Vuoro­vai­ku­tus­tek­niikat myyn­nissä
12:00
Lounas
13:00
Moni­ka­na­vainen asia­kastyö
 • Puhe­lin­vies­tin­nässä huomioi­tavaa
 • Mitä ja miten viestit sähkö­pos­tilla?
 • Myyn­ti­kammon syyt ja selviy­ty­mis­keinot
14:15
Kahvitauko
14:30
Laadukas tuote­pääl­likön ajan­käyttö
 • Aika­syöpöt
 • Lisää laatua, vähemmän kiireen tuntua
15:30
Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu
16:00
Tilaisuus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 1290 eur/​​​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, henki­lö­koh­taisen DiSC® -profiilin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautuminen

23.11.2021 klo 09.00-16.00 24.11.2021 klo 09.00-16.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Kouluttaja

Maisa Durchman

040 043 55 42
Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena. Työelämän tärkeimpiä käsitteitä ovat Maisan mielestä motivaatio, ihmislähtöisyys ja kokemus työn merkityksellisyydestä.

Erityisosaamisalueet

 • Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen
 • Myynnin- ja palvelun johta­minen
 • Haastavat asiakastilanteet
 • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen

Kirjat

asiantuntijan-myyntitaidot

Asiantuntijan myyntitaidot

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Millainen on tuloksellinen myyntikeskustelu?
9 vinkkiä sisäisen myyjäsi löytämiseen