Kauppa

Asiantuntijan myyntitaidot

54,00 

Jari Salminen (2018)

Tässä kirjassa käsi­tellään syväl­li­sesti asian­tun­tijan myyn­ti­taidot.

Asian­tun­ti­ja­työs­säkin on yleensä osattava myydä jotakin — omaa ideaa, projektia tai tiimiä. Asiak­kaille, rahoit­ta­jille tai uudelle työnan­ta­jalle. Myyn­ti­taito kuuluukin jokaisen asian­tun­tijan perus­tai­toihin, vaikket olisikaan hakeu­tunut nimen­omai­sesti myyn­ti­teh­täviin. Asian­tun­ti­joiden kanssa keskus­tel­lessa törmää yllät­tävän usein siihen, että sana myynti aiheuttaa ainakin lievää ahdis­tusta. Tällainen suhtau­tu­minen myyn­ti­työhön on kuitenkin autta­mat­toman vanhen­tunut, sillä mitä iloa on asian­tun­ti­jasta, jonka osaa­mista ei tunneta, ja jonka palve­luita kukaan ei ymmärrä käyttää?

Tämä kirja avaa uuden­laisia näkö­kulmia asian­tuntija- ja myyn­tityön maailmaan. Mitä asian­tun­ti­ja­myynti on? Millaisia taitoja se vaatii? Miten myyn­ti­taitoja voi kehittää? Niin myynti- kuin asian­tun­ti­ja­työs­säkin menes­ty­minen edel­lyttää asiak­kaiden löytä­mistä, luot­ta­muksen voit­ta­mista, kuun­telua sekä ratkaisun tuot­ta­mista ja perus­telua. Ja lopuksi oikeu­den­mu­kaisen korvauksen saamista omalle työpa­nok­selle. Tästä kirjasta löydät selkeitä vastauksia muun muassa yllä­oleviin kysy­myksiin. Ja paljon muuta.

ISBN 978-952-6614-113

Takaisin