Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Brik Osaamiskeskus Oy / 3388396-2, Keilaranta 12, 02150, Espoo, info@brik.fi

2. Rekisteriasiat

Asia­kas­pal­ve­lumme vastaa viimeistään kahden arki­päivän kuluessa rekis­teriä koskeviin kysy­myksiin ja palaut­teisiin.

3. Rekisterin nimi

Brik Osaamiskeskus Oy :n asiakas-, mark­ki­nointi- ja ajan­koh­tais­kir­jeemme tilan­neiden rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsit­telyn tarkoi­tuksena on asia­kas­suhteen hoita­minen, asiakkaan ja rekis­te­rin­pi­täjän oikeuksien ja velvol­li­suuksien toteut­ta­minen sekä henki­lö­tie­tolain mukainen henki­lö­tie­tojen käsittely verk­ko­pal­ve­luihin liit­tyviin tarkoi­tuksiin, tutki­mus­toi­mintaan, rekis­te­rin­pi­täjän ja/​tai sen yhteis­työ­kump­pa­neiden mainonnan ja/​tai suora­mark­ki­noinnin suun­taa­minen asia­kas­tie­tojen perus­teella rekis­te­rin­pi­täjän vies­timien ja palve­lujen kautta luovut­ta­matta henki­lö­tietoja ulko­puo­li­selle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiak­kaista:

  • Nimi
  • Sähkö­pos­tio­soite
  • Matka- ja/​tai muu puhe­lin­numero
  • Orga­ni­saatio ja asema
  • Orga­ni­saation osoi­te­tiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koos­tetaan rekis­te­rin­pi­täjän asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­mästä, ylei­sesti saata­villa olevista inter­net­läh­teistä, sekä mahdol­li­sista muista julki­sista lähteistä. Pääsään­töi­sesti osoi­te­lähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekis­te­rin­pitäjä ei luovuta asiak­kaiden henki­lö­tietoja ulko­puo­li­sille, paitsi Suomen viran­omais­toimien niin edel­lyt­täessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaati­muk­sesta tai asia­kas­suhteen loppu­misen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henki­lö­tiedot säily­tetään luot­ta­muk­sel­lisina. Rekis­te­rin­pi­täjän ja sen mahdol­listen tieto­tek­niik­ka­kump­panien tieto­verkko ja lait­teisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palo­muu­rilla ja muilla tarvit­ta­villa tekni­sillä toimen­pi­teillä.