Kauppa

Keskustele ja kehity 2.0 – Kehityskeskusteluista vuoden paras työpäivä

54,00 

Tommi Lindholm ja Jari Salminen (2014)

Keskustele ja kehity 2.0 on kirjoi­tettu kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin johta­misen ja kehi­tys­kes­kus­te­luiden käymisen tueksi. Kirjassa paneu­dutaan kehi­tys­kes­kus­te­luiden haas­teisiin ja pohditaan niiden kehit­tä­mistä vastaamaan uudis­tuvan työelämän haas­teita. Orga­ni­saa­tioiden menestys perustuu entistä enemmän toimivaan vuoro­vai­ku­tukseen orga­ni­saation eri osien välillä. Johta­minen on vies­tintää ja kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessi on syste­maat­tinen tapa varmistaa aidon vuoro­vai­ku­tuksen toteu­tu­minen koko orga­ni­saa­tiossa.

Kehi­tys­kes­kus­telut ovat eräs niistä erin­omai­sista ajatuk­sista, jotka huonon toteu­tuksen seurauksena kärsivät tällä hetkellä melkoi­sesta veren­vä­hyy­destä ja jopa tietystä aggres­siosta koko sanaa kohtaan. Jotta kehi­tys­kes­kus­te­luiden täysi hyöty saataisiin käyttöön, on syytä pohtia prosessia entistä syväl­li­semmin niin ylimmän johdon, esihenkilöiden kuin työn­te­ki­jöi­denkin kannalta. Jotta kehi­tys­kes­kus­telut voisivat täyttää niille asetetut odotukset, on kaikki kolme näkö­kulmaa kyettävä sovit­tamaan yhteen. Tässä kirjassa pohditaan toimivan kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin kiis­tat­tomia hyötyjä kaikkien osapuolten näkö­kul­mista ja esitetään toimivia tapoja keskus­te­luiden laadun paran­ta­mi­seksi

Kirjan liit­teenä on yksi­tyis­koh­tainen malli­lomake, joka auttaa raken­tamaan toimivan kehi­tys­kes­kus­te­lu­mallin omaan orga­ni­saa­tioon. Koke­muk­semme mukaan täsmäl­linen malli on tarpeen, jotta kehi­tys­kes­kus­te­luista saadaan irti kaikki saata­vissa oleva hyöty.

Kirjan kirjoit­tajat KTM Tommi Lindholm ja KTT Jari Salminen jakavat tässä kirjassa moni­vuo­ti­sessa valmen­nus­työssä hank­ki­miaan koke­muksia kehi­tys­kes­kus­te­luiden kehit­tä­mi­sestä.

ISBN 978-952-6614-05-2

Takaisin