Kauppa

Onnistu tiimityössä – Tiimin jäsenen kirja

39,00 

Jari Salminen (2017)

Tämä kirja on kirjoi­tettu sinulle, joka toimit jonkin tiimin jäsenenä joko koko­päi­väi­sesti tai oman työn ohessa. Kirja käy syste­maat­ti­sesti läpi tiimi­toi­minnan hyödyt yksit­täisen tiimin jäsenen kannalta. Kirja käsit­telee hyvän tiimin jäsenen taitoja ja vastuita, mutta myös niitä oikeuksia, joita tiimiinsä sitou­tu­neella jäse­nellä on. Kirjan muita teemoja ovat muun muassa yhteistyö erilaisten ihmisten kanssa, huip­pu­tiimin raken­ta­minen vaiheet ja itsensä johta­misen taidot tiimityön näkö­kul­masta.

Tämä kirja on kirjoi­tettu pariksi Taitava tiimi­val­mentaja –kirjalle, koska toimiva tiimi vaatii sekä hyvää johta­mista että sitou­tu­neita ja osaavia tiimin jäseniä. Kirja on käytän­nön­lä­heinen ja sisältää runsaasti näkö­kulmia ja apuvä­li­neitä tiimityön kehit­tä­miseen.

Kirjan kirjoittaja KTT Jari Salminen on valmen­tanut tiimejä yli kymmenen vuotta. Tässä kirjassa hän jakaa valmen­nus­työssä hankittuja koke­muk­siaan satojen tiimien toimin­nasta.

ISBN 978-952-6614-10-6

Takaisin