Kauppa

Osaamiskartta – Osaamisen kehittäminen työelämässä

54,00 

Annina Eklund (2021)

Jatku­vasti muuttuva työelämä asettaa paineita koko työyh­teisön osaa­misen kehit­tä­mi­selle ja yllä­pi­tä­mi­selle. Kuitenkin se jää helposti arjen kiireiden ja ”oikeiden töiden” varjoon. Miten osaa­misen kehit­tä­minen saadaan osaksi joka­päi­väistä työelämää? Kuinka asettaa osaa­mi­selle tavoitteet ja miten päästä niihin?

Osaa­mis­kartta tarkas­telee osaa­misen kehit­tä­mistä niin orga­ni­saa­tioiden yksi­löl­listen tarpeiden, tule­vai­suuden haas­teiden kuin ihmisen suori­tus­kyvyn ja moti­vaa­tionkin kannalta. Kirja esit­telee useita erilaisia osaa­misen kehit­tä­misen mene­telmiä ja antaa käytän­nön­lä­heisiä vinkkejä siihen, kuinka opitut asiat voidaan tuoda osaksi käytännön työtä.

Kirja toimii moni­puo­lisena oppaana osaa­misen kehit­tä­misen suun­nit­te­lusta vastaa­ville henki­löille, lähi­joh­ta­jille, johta­jille ja tiimin­ve­tä­jille. Se auttaa tuomaan osaa­misen kehit­tä­misen osaksi orga­ni­saa­tio­kult­tuuria ja päivit­täistä työtä.

ISBN 978-952-6614-15-1

Takaisin