Kauppa

Taitava tiimivalmentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan?

54,00 

Annina Eklund, Tommi Lindholm, Jari Salminen (2019)

Tämä uudis­tettu painos jo klas­si­koksi muodos­tu­neesta Taitava Tiimi­val­mentaja –kirjasta päivittää tiimityön opit nyky­aikaan. Kirjaan on koottu mittava koke­muk­semme satojen tiimien ja tiimi­val­men­tajien koulu­tuk­sista. Kirjassa käydään kohta kohdalta läpi tiimi­val­men­tajan tehtävät ja huip­pu­tiimien kehit­tä­misen vaiheet. Lisäksi paneu­dutaan esimer­kiksi etätiimien johta­miseen ja pohditaan keinoja tiimin­ve­täjän johta­mis­voiman vahvis­ta­miseen.

Tiimi kehittyy vähi­tellen perus­ta­mis­vai­heesta kohti huip­pu­tii­mi­vai­hetta. Huip­pu­tiimin tunnistaa vapaasti virtaa­vasta tiimiflowsta. Se tarkoittaa tilaa, jossa infor­maatio, ajatukset ja työn tulokset liik­kuvat vapaasti niin tiimin sisällä kuin tiimin ja toimin­taym­pä­ristön välillä. Yhteistyö on vaiva­tonta, sählää­minen loistaa pois­sao­lollaan ja tiimiin sijoi­tetut panos­tukset maksavat itsensä takaisin.

Tätä kirjaa kannattaa lukea yhdessä Onnistu tiimi­työssä -Tiimin jäsenen kirjan kanssa, joka on kirjoi­tettu oppaaksi tiimin jäse­nille. Yhdessä nämä kirjat antavat kattavan ja moni­puo­lisen kuvan menes­tyvän tiimin toimin­nasta ja onnis­tu­misen edel­ly­tyk­sistä.

ISBN 978-952-6614-13-7

Takaisin