Kauppa

Tervetuloa meille! – Uuden työntekijän perehdytys

54,00 

Annina Eklund (2018)

Tämän kirjan tarkoi­tuksena on nostaa esiin pereh­dytys ja sen merkitys työelä­mässä sekä opastaa pereh­dy­tys­pro­sessin kehit­tä­mi­sessä. Kirjassa käsi­tellään pereh­dy­tyksen onnis­tu­mista useasta eri näkö­kul­masta ja kerrotaan, mitä pereh­dy­tyksen suun­nit­te­lussa ja toteu­tuk­sessa tulisi ottaa huomioon. Kirja antaa paljon erilaisia vinkkejä pereh­dy­tyksen käytännön toteu­tukseen.

Kirja toimii moni­puo­lisena oppaana pereh­dy­tyksen suun­nit­te­lusta vastaa­ville henki­löille, esihenkilöille ja pereh­dyt­tä­jille. Kirjan sivuilla esitetyt kysy­mykset herät­te­levät lukijan ajatuksia pereh­dy­tyksen merki­tyk­sestä ja sen tavoit­teista. Kirjasta löytyvien tehtävien avulla on orga­ni­saa­tiossa mahdol­lista käyn­nistää laajempi keskustelu pereh­dy­tyksen kehit­tä­mi­sestä.

ISBN 978-952-6614-120

Takaisin