Kauppa

Työntekijän vastuu ja työelämätaidot

54,00 

Jari Salminen (2016)

Kirja on kirjoi­tettu Sinulle, joka haluat kehittyä työn teke­misen ammat­ti­laisena ja varmistaa menes­tyksesi työmark­ki­noilla. Kirja on myös erin­omainen apuväline esihenkilöille heidän johta­mis­työnsä tueksi. Kirjassa pohditaan työn­te­kijän vastuuta eri näkö­kul­mista ja luodaan syväl­linen katsaus erilaisiin työelä­mä­tai­toihin, joita työn­te­ki­jältä edel­ly­tetään nopeasti muut­tu­vassa työelä­mässä.

Työn­te­kijän vastuu kattaa paitsi työn­te­kijän työso­pi­mukseen perus­tuvan vastuun työnan­tajaa kohtaan, myös vastuun työto­ve­reita kohtaan ja lopulta omaa itseään kohtaan. Jotta pystymme kantamaan vastuumme tämän ajan hekti­sessä työelä­mässä, meiltä kysytään moni­puo­lisia työelä­mä­taitoja teknisen subs­tanssi-osaa­misen lisäksi. Työelä­mä­taitoja ovat oman ammat­ti­taidon ja työuran yllä­pi­tä­misen ja kehit­tä­misen taidot, työyh­tei­sö­taidot, asia­kas­taidot sekä asian­tun­ti­ja­työssä tarvit­tavat erityis­taidot.

Työelä­mä­taidot ovat osaa­mista joita voi ja kannattaa kehittää. Pelkkä tekninen osaa­minen ei enää riitä maail­massa, jossa yhä suurempi osa työstä tehdään yhdessä muiden kanssa, jonkin tiimin tai projektin jäsenenä. Tämä kirja on käytännön läheinen opas, joka auttaa tunnis­tamaan omat vahvuudet ja kehi­tys­kohteet sekä varmis­tamaan oma menestys työmark­ki­noilla.

ISBN 978-952-6614-076

Takaisin