Kauppa

Uuden esimiehen kirja – Tulevaisuuden johtajalle

64,00 

Jari Salminen (2017)

Jo klas­si­koksi muodos­tuneen Uuden esimiehen kirjan päivi­tetty ja uudis­tettu seuraaja, jossa on huomioitu esimies­työhön kohdis­tuvat uudet haasteet. Esimies­työlle asetet­tavat vaati­mukset tiuken­tuvat jatku­vasti. Työlain­sää­däntö ei tunne uuden esimiehen harjoit­te­luaikaa ja työn­te­ki­jöillä on oikeus hyvään johta­miseen myös esimiehen vaih­tuessa uuteen. Esimiestyön tarve ei myöskään ole katoa­massa minnekään, vaan kaikissa orga­ni­saa­tioissa vallitsee kasvava kysyntä hyville esimies­pal­ve­luille.

Uuden tehtävän vaati­vuu­desta ei kuitenkaan kannata ahdistua, sillä esimies­työssä pärjää mainiosti terveellä maalais­jär­jellä ja otta­malla asioista selvää. Lisäksi tarvitaan aimo annos rohkeutta astua oman muka­vuusa­lueen ulko­puo­lelle. Johta­mis­taidot vahvis­tuvat koke­muksen kart­tuessa, mutta alkuun riittää kehi­tys­ha­luinen asenne ja kyky pohtia omia vastuita ja menes­tyksen eväitä avoi­mesti.

Uuden esimiehen kirja on kirjoi­tettu uraansa aloit­tavan esimiehen tueksi, tämän ottaessa ensim­mäisiä aske­leitaan ihmisten johtajana. Kirja sisältää esimiestyön keskeiset osa-alueet sekä paljon käytän­nössä koeteltuja vinkkejä, joilla voi helpottaa sekä omaa että johdat­tavien ihmisten onnis­tu­mista oman esimie­suran alku­tai­pa­leella.

ISBN 978-952-6614-09-0

Takaisin