Lähikoulutus

Palkitse ja sitouta tehokkaasti (1pv)

Koulutuspaikka:

Innopoli 3, Vaisalantie 4, Espoo (Saapumisohje)

Voit osallistua valmennukseen myös etäyhteydellä.

Ilmoittaudu koulutukseen

Tiesitkö, että moni palkitsemisjärjestelmä on käytännössä turha, koska sitä ei ole sidottu organisaation tavoitteisiin? Samalla se tulee hyvin kalliiksi. Vaikuttavampaan palkitsemiseen tähtäävässä koulu­tuk­sessa käymme läpi, mitä uusin tutkimus kertoo tehokkaan palkit­se­misen osate­ki­jöistä, miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat orga­ni­saation suori­tus­kykyyn sekä jaamme koke­muksia käytännössä toimi­viksi tode­tuista keinoista parantaa palkit­se­misen tehok­kuutta. Koulu­tukseen osal­lis­tuvat saavat tieteel­lisen pohjan oman orga­ni­saa­tionsa palkit­se­misen suun­nit­teluun sekä kuulevat lähes­ty­mis­ta­voista, jotka haastavat palkit­se­misen perinteiset keinot.

Hyödyt osallistujille

 • Saat koko­nais­kä­si­tyksen palkit­se­misen keskei­sistä haas­teista
 • Ymmärrät, miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat ryhmä­dy­na­miikkaan ja moti­vaa­tioon
 • Osaat kehittää ja haastaa oman orga­ni­saa­tiosi palkit­se­misen keinoja
 • Ymmärrät palkit­se­misen ja stra­tegian yhteyden merki­tyksen
 • Osaat soveltaa palkit­se­misen teoriaa käytäntöön

Kenelle

Päivä on suun­nattu kaikille palkit­se­misen kanssa työs­ken­te­le­ville esihenkilöille sekä palkit­se­mis­jär­jes­telmien suun­nit­te­lusta vastaa­ville tahoille.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
08:55
Etäosallistujien sisäänkirjautuminen
09:00
Päivän alustus, esit­täy­ty­mis­kierros
09:30
Stra­te­ginen johta­minen ja palkit­se­minen
 • Näkö­kulmia stra­te­giaan ja sen jalkaut­ta­miseen
 • Miten palkit­se­misen keinomme linkit­tyvät stra­te­giaan?
 • Osa-opti­mointi ja sen vaiku­tukset
10:30
Tauko
10:45
Mikä on palkit­se­mi­semme kohteena?
 • Mistä orga­ni­saation laatu kumpuaa?
 • Vasta­vuo­roisuus, empatia, vapaa­mat­kus­tajat
 • Status, valta, raha ja luot­tamus
 • Mistä tulos muodostuu? Systee­mi­nä­kö­kulma palkit­se­miseen
 • Palkit­se­minen ja yhteistyö
12:00
Lounas
13:00
Uusia näkö­kulmia tehok­kaaseen palkit­se­miseen
 • Käytännön koke­muksia toimi­vista palkit­se­mis­jär­jes­tel­mistä
 • Katsaus palkit­se­misen tieteeseen
 • Moti­vaatio ja palkit­se­minen
 • Bonus­jär­jes­telmät
14:15
Kahvi
14:30
Sisäisen moti­vaation tuke­minen
 • Rahal­lisen palkit­se­misen vaih­toehdot
 • Sisäisten moti­vaa­tio­te­ki­jöiden tuke­minen
15:30
Tilaisuus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 890 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilun.

Ilmoittautuminen

29.11.2023 klo 09.00-15.30
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Kouluttaja

Tommi Lindholm

040 017 20 21
Tommi on vastannut jo 13 vuoden ajan kouluttajan ja tutkijan roolissa koulutusten kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta Brikin asiakkaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiakkaille erilaisia selvityksiä ja osallistuu kirjojen kirjoittamiseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoonallisuusprofiilin käytössä.

Erityisosaamisalueet

 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Palkit­se­minen
 • Tiimityö

Artikkeleita aiheesta

Moni palkitsemisjärjestelmä on vaikuttavuudeltaan heikko ja hirvittävän kallis
Persoonallisuusprofiloinnista on suuri hyöty, kunhan valitset testin tarkkaan