tommi

Lähikoulutus

Palkitsemisen uudet tuulet (1pv)

Koulutuspaikka: Tapahtumatalo Bank, Helsinki.

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulu­tuk­sessa käymme läpi, mitä uusin tutkimus kertoo tehokkaan palkit­se­misen osate­ki­jöistä, miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat orga­ni­saation suori­tus­kykyyn sekä jaamme koke­muksia toimi­viksi tode­tuista käytännön keinoista parantaa palkit­se­misen tehok­kuutta. Koulu­tukseen osal­lis­tuvat saavat tieteel­lisen pohjan oman orga­ni­saa­tionsa palkit­se­misen suun­nit­teluun sekä kuulevat perin­teisiä palkit­se­misen keinoja haas­ta­vista lähes­ty­mis­ta­voista.

Hyödyt osallistujille

 • Saat koko­nais­kä­si­tyksen palkit­se­misen keskei­sistä haas­teista
 • Ymmärrät, miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat ryhmä­dy­na­miikkaan ja moti­vaa­tioon
 • Osaat kehittää ja haastaa oman orga­ni­saa­tiosi palkit­se­misen keinoja
 • Ymmärrät palkit­se­misen ja stra­tegian yhteyden merki­tyksen
 • Osaat soveltaa palkit­se­misen teoriaa käytäntöön

Kenelle

Päivä on suun­nattu kaikille palkit­se­misen kanssa työs­ken­te­le­ville esimie­hille sekä palkit­se­mis­jär­jes­telmien suun­nit­te­lusta vastaa­ville tahoille.

Kurssiohjelma

08:30
Aamiainen
09:00
Päivän alustus, esit­täy­ty­mis­kierros
09:30
Stra­te­ginen johta­minen ja palkit­se­minen
 • Näkö­kulmia stra­te­giaan ja sen jalkaut­ta­miseen
 • Miten palkit­se­misen keinomme linkit­tyvät stra­te­giaan?
 • Osa-opti­mointi ja sen vaiku­tukset
10:30
Tauko
10:45
Mikä on palkit­se­mi­semme kohteena?
 • Mistä orga­ni­saation laatu kumpuaa?
 • Vasta­vuo­roisuus, empatia, vapaa­mat­kus­tajat
 • Status, valta, raha ja luot­tamus
 • Mistä tulos muodostuu? Systee­mi­nä­kö­kulma palkit­se­miseen
 • Palkit­se­minen ja yhteistyö
12:00
Lounas
13:00
Uusia näkö­kulmia tehok­kaaseen palkit­se­miseen
 • Käytännön koke­muksia toimi­vista palkit­se­mis­jär­jes­tel­mistä
 • Katsaus palkit­se­misen tieteeseen
 • Moti­vaatio ja palkit­se­minen
 • Bonus­jär­jes­telmät
14:15
Kahvi
14:30
Sisäisen moti­vaation tuke­minen
 • Rahal­lisen palkit­se­misen vaih­toehdot
 • Sisäisten moti­vaa­tio­te­ki­jöiden tuke­minen
16:00
Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilun.

Ilmoittautuminen

31.5.2022 klo 09.00-16.00
20.9.2022 klo 09.00-15.30
30.11.2022 klo 09.00-15.30
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Kouluttaja

Tommi Lindholm

040 017 20 21
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Erityisosaamisalueet

 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Palkit­se­minen

Artikkeleita aiheesta

Moni palkitsemisjärjestelmä on vaikuttavuudeltaan heikko ja hirvittävän kallis
Persoonallisuusprofiloinnista on suuri hyöty, kunhan valitset testin tarkkaan