Lähikoulutus

Tehokas johtoryhmätyö (1pv)

Koulutuspaikka:

Innopoli 3, Vaisalantie 4, Espoo (Saapumisohje)

Voit osallistua valmennukseen myös etäyhteydellä.

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuinka johtoryhmästä rakennetaan huipputiimi, jonka työllä on positiivinen vaikutus koko organisaatioon? Tämä koulutus tarjoaa koko­nais­val­taisen kuvan tehokkaan johto­ryh­mätyön osate­ki­jöistä ja käytän­teistä. Koulutus tarjoaa osal­lis­tu­jille selkeyttä johto­ryhmän ja sen jäsenten rooli­tukseen sekä järjes­tel­mäl­li­syyttä johto­ryh­mätyön kehit­tä­miseen. Päivän aikana käymme kokeneen koulut­tajan johdolla läpi tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet sekä käsit­te­lemme toimi­vaksi koettuja tapoja yhteistyön tehostamiseksi.

Hyödyt osallistujille

 • Tiedostat tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet ja edel­ly­tykset
 • Osaat asettaa johto­ryh­mä­työlle selkeät tavoitteet
 • Ymmärrät, miten johto­ryhmän jäsenten roolitus ja vastuiden selkeyt­tä­minen käytän­nössä tehdään
 • Osaat tehostaa johto­ryhmän kokousten sisältöä
 • Osaat soveltaa tiimityön peri­aat­teita oman johto­ryhmän toiminnan kehit­tä­miseen

Kenelle

Koulutus on tarkoi­tettu kaikille johto­ryh­mille ja niiden jäse­nille, jotka haluavat tehostaa oman johto­ryh­mänsä toimintaa sekä oppia toimimaan tehok­kaasti johto­ryhmän jäsenenä.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
08:55
Etäosallistujien sisäänkirjautuminen
09:00
Tilai­suuden avaus
09:30
Mitä johto­ryh­mä­työllä tavoi­tellaan?
 • Johto­ryhmän tehtävä ja tavoitteet
 • Johtoryhmät tutkimuksen valossa
 • Hyvän johto­ryhmän ominai­suudet
 • Johto­ryh­mätyön ylei­simmät kehit­tä­mis­kohteet
10:15
Tauko
10:30
Johto­ryhmä stra­te­gisen johta­misen näkö­kul­masta
 • Johto­ryhmän rooli stra­te­gi­sessa suun­nit­te­lussa
 • Sitoutuminen yhteiseen strategiaan
 • Strategian, liiketoimintamallin ja johtoryhmän suhde
12:00
Lounas
13:00
Johto­ryhmä tiiminä
 • Johto­ryhmän jäsenten rooli ja vastuut
 • Johto­ryhmän kehit­tä­minen tiiminä
 • Johto­ryhmän kollek­tii­vinen älykkyys ja sen kehit­tä­minen
 • Erilaisten näke­mysten hyväk­sy­minen ja hyödyn­tä­minen
 • Yhteisen näke­myksen ja tahto­tilan syven­tä­minen
14:15
Kahvi
14:30
Johto­ryh­mä­kokouksen kehittäminen
 • Laadukkaan kokouksen lähtökohdat
 • Kokouskäytänteiden kehittäminen
 • Erilaiset kokous­tyypit
 • Yhteisen ajan hyöty­käyttö
15:00
Loppukeskustelu: Johtoryhmätyön kehittämisen seuraavat askeleet
15:30
Tilaisuus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 890 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautuminen

7.11.2023 klo 09.00-15.30
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Kouluttaja

Tommi Lindholm

040 017 20 21
Tommi on vastannut jo 13 vuoden ajan kouluttajan ja tutkijan roolissa koulutusten kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta Brikin asiakkaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiakkaille erilaisia selvityksiä ja osallistuu kirjojen kirjoittamiseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoonallisuusprofiilin käytössä.

Erityisosaamisalueet

 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Palkit­se­minen

Artikkeleita aiheesta

Mikä on sinun johtamisideologiasi?
Miten saadaan jokainen seisomaan strategian takana?