Lähikoulutus

Laatua ja tehokkuutta johtoryhmätyöhön (1pv)

Koulutuspaikka:

Innopoli 3, Vaisalantie 4, 02130 Espoo

Saapumisohje

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuinka johtoryhmästä rakennetaan huipputiimi, jonka työllä on positiivinen vaikutus koko organisaatioon? Tämä koulutus tarjoaa koko­nais­val­taisen kuvan tehokkaan johto­ryh­mätyön osate­ki­jöistä ja käytän­teistä. Koulutus tarjoaa osal­lis­tu­jille selkeyttä johto­ryhmän ja sen jäsenten rooli­tukseen sekä järjes­tel­mäl­li­syyttä johto­ryh­mätyön kehit­tä­miseen. Päivän aikana käymme kokeneen koulut­tajan johdolla läpi tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet sekä käsit­te­lemme toimi­vaksi koettuja tapoja yhteistyön tehostamiseksi.

Hyödyt osallistujille

 • Tiedostat tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet ja edel­ly­tykset
 • Osaat asettaa johto­ryh­mä­työlle selkeät tavoitteet
 • Ymmärrät, miten johto­ryhmän jäsenten roolitus ja vastuiden selkeyt­tä­minen käytän­nössä tehdään
 • Osaat tehostaa johto­ryhmän kokousten sisältöä
 • Osaat soveltaa tiimityön peri­aat­teita oman johto­ryhmän toiminnan kehit­tä­miseen

Kenelle

Koulutus on tarkoi­tettu kaikille johto­ryh­mille ja niiden jäse­nille, jotka haluavat tehostaa oman johto­ryh­mänsä toimintaa sekä oppia toimimaan tehok­kaasti johto­ryhmän jäsenenä.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09:00
Tilai­suuden avaus
09:30
Mitä johto­ryh­mä­työllä tavoi­tellaan?
 • Johto­ryhmän tehtävä ja tavoitteet
 • Johtoryhmät tutkimuksen valossa
 • Hyvän johto­ryhmän ominai­suudet
 • Johto­ryh­mätyön ylei­simmät kehit­tä­mis­kohteet
10:15
Tauko
10:30
Johto­ryhmä stra­te­gisen johta­misen näkö­kul­masta
 • Johto­ryhmän rooli stra­te­gi­sessa suun­nit­te­lussa
 • Sitoutuminen yhteiseen strategiaan
 • Strategian, liiketoimintamallin ja johtoryhmän suhde
12:00
Lounas
13:00
Johto­ryhmä tiiminä
 • Johto­ryhmän jäsenten rooli ja vastuut
 • Johto­ryhmän kehit­tä­minen tiiminä
 • Johto­ryhmän kollek­tii­vinen älykkyys ja sen kehit­tä­minen
 • Erilaisten näke­mysten hyväk­sy­minen ja hyödyn­tä­minen
 • Yhteisen näke­myksen ja tahto­tilan syven­tä­minen
14:15
Kahvi
14:30
Johto­ryh­mä­kokouksen kehittäminen
 • Laadukkaan kokouksen lähtökohdat
 • Kokouskäytänteiden kehittäminen
 • Erilaiset kokous­tyypit
 • Yhteisen ajan hyöty­käyttö
15:00
Loppukeskustelu: Johtoryhmätyön kehittämisen seuraavat askeleet
15:30
Tilaisuus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 890 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautuminen

8.9.2022 klo 09.00-15.30
27.10.2022 klo 09.00-15.30
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Kouluttaja

Tommi Lindholm

040 017 20 21
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Erityisosaamisalueet

 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Palkit­se­minen

Artikkeleita aiheesta

Mikä on sinun johtamisideologiasi?
Miten saadaan jokainen seisomaan strategian takana?