tommi

Etäkoulutus

Neuvottelutaidot työelämässä

Avoin koulutus on tällä hetkellä tauolla, mutta järjestämme aiheesta koulutusta yrityskohtaisesti. Kysy lisää kouluttajalta!

Ilmoittaudu koulutukseen

Suuri osa työelämän vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teista on neuvot­te­luita – työnjaon sopi­mi­sesta aina myynti- ja palk­ka­kes­kus­te­luihin. Neuvot­te­luissa on loppujen lopuksi kyse toiseen ihmiseen vaikut­ta­mi­sesta, joten ymmärrys hyvän neuvot­telun raken­nus­pa­li­koista ja keskei­sim­mistä teknii­koista on työelämän pyör­teissä merkittävä etu. Hyvät neuvot­te­lu­taidot tekevät sinusta vaikut­ta­vamman kollegan ja auttavat huoleh­timaan omista rajoistasi.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät, mistä hyvät neuvot­telut koos­tuvat
 • Osaat valmis­tautua neuvot­te­luihin
 • Ymmärrät, miten omasta neuvot­te­lu­kun­nosta voi huolehtia
 • Opit vaikut­tamaan vasta­puolen päätök­sen­tekoon
 • Saat konkreet­tisia ja yksin­ker­taisia vinkkejä neuvot­te­lu­ti­lan­teissa vuoro­vai­kut­ta­miseen

Kenelle

Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat nostaa omaa vaikut­ta­vuuttaan neuvot­te­lu­taitoja hiomalla.

Kurssiohjelma

Digi­taa­linen työtila (Howspace), joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista
Jakso 1: Video (noin 1h) Laadukkaat neuvot­telut ja niihin valmis­tau­tu­minen
Väli­tehtävä 1: Omien neuvot­te­lu­tai­tojen arviointi (n. 30 min) Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta
Jakso 2: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä
 • Väli­teh­tävien läpi­käynti
 • Onnis­tuneen neuvot­telun aloitus
 • Haas­tavien neuvot­te­lu­ti­lan­teiden erityis­piirteet
 • Keskei­simmät neuvot­te­lu­tek­niikat – miten osaksi arkea?
 • Tulevan neuvot­te­lu­ti­lanteen suun­nittelu
Väli­tehtävä 2: Vali­koi­tujen neuvot­te­lu­tek­nii­koiden kokeilu tosie­lä­mässä
Jakso 3: Video (noin 1h) Itsensä johta­misen ja neuvot­te­luissa onnis­tu­misen suhde

Hinta

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%.

Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Kouluttaja

Tommi Lindholm

040 017 20 21
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Erityisosaamisalueet

 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Palkit­se­minen

Artikkeleita aiheesta

Neuvottelutaidot auttavat kriisissäkin
Pidä työelämätaidot ajan tasalla - Suhtaudutko työhösi riittävän ammattimaisesti?