Annina

Etäkoulutus

Perehdytysprosessin kehittäminen

Avoin koulutus on tällä hetkellä tauolla, mutta järjestämme aiheesta koulutusta yrityskohtaisesti. Kysy lisää kouluttajalta!

Ilmoittaudu koulutukseen

Etäkoulu­tuk­semme antaa sinulle kattavan kuvan pereh­dy­tys­pro­sessin merki­tyk­sestä, sisäl­löstä ja sen onnis­tu­misen edel­ly­tyk­sistä. Koulu­tuk­sessa paneu­dumme pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nit­teluun ja toteu­tukseen, yksilön huomioi­miseen sekä pereh­dyt­täjän vastuuseen. Keski­tymme siihen, miten hyvän pereh­dy­tyksen avulla voi vaikuttaa posi­tii­vi­sesti uuden työn­te­kijän oppi­miseen, innos­tu­miseen ja sitou­tu­miseen uuteen työhön.

Hyödyt osallistujille

 • Saat työkaluja pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nit­teluun ja kehit­tä­miseen
 • Tunnistat työn­te­kijän oppi­mista ja sitou­tu­mista edis­tävät tekijät
 • Opit, miten voit huomioida työn­te­ki­jöiden yksi­löl­li­syyden pereh­dy­tyk­sessä
 • Kuulet viimei­simmät tutki­mus­tu­lokset pereh­dyt­tä­mi­sestä ja sen hyödyistä
 • Saat ajan­koh­taisia käytännön vinkkejä pereh­dy­tyksen toteu­tukseen
 • Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari mahdol­listaa keskus­te­levan ilma­piirin, jossa osal­lis­tujat pääsevät jakamaan koke­muk­siaan.

Kenelle

Koulutus on suun­nattu kaikille pereh­dy­tyk­sestä vastaa­ville henki­löille, johdolle, esimie­hille ja HRD-ammat­ti­lai­sille

Kurssiohjelma

Jakso 1: Video (1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii
 • Pereh­dy­tyksen merkitys ja tavoitteet
 • Pereh­dy­tyksen onnis­tu­misen perusta
 • Oppi­misen edel­ly­tykset pereh­dy­tyk­sessä
Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta
Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä
 • Pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nittelu
 • Pereh­dy­tys­suun­ni­telman laati­minen
 • Pereh­dy­tys­pro­sessin kesto
 • Pereh­dy­tyksen seuranta
 • Psyko­lo­ginen sopimus ja sitou­tu­minen
Väli­tehtävä 2: Oman kehi­tys­kohteen edis­tä­minen ja case-esityksen valmistelu
Jakso 3: Video (1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii
 • Erilaiset pereh­dy­tys­me­ne­telmät ja työkalut
 • Milloin pereh­dytys päättyy ja mitä silloin tulisi huomioida?
 • Pereh­dy­tyk­sestä jatkuvaan osaa­misen kehit­tä­miseen
Kirja: Terve­tuloa meille! – Uuden työn­te­kijän pereh­dytys

Hinta

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää Uuden työn­te­kijän pereh­dytys -kirjan posti­tettuna sinulle.

Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
Annina

Kouluttaja

Annina Eklund

040 125 29 91
Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Erityisosaamisalueet

 • Osaamisen kehittäminen
 • Perehdytys
 • Tiimityö
 • Motivaatio

Kirjat

tervetuloa-meille

Tervetuloa meille! – Uuden työntekijän perehdytys

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Myös etäperehdytys onnistuu, kun perusasiat ovat kunnossa
Onnistunut perehdytys sitouttaa ja parantaa tuottavuutta - Huolehdi 5 avainkohdasta