Annina

Etäkoulutus

Perehdytysprosessin kehittäminen

Avoin koulutus on tällä hetkellä tauolla, mutta tarjoamme aiheesta verkkokurssia.

Tutustu verkkokurssiin

Etäkoulu­tuk­semme antaa sinulle kattavan kuvan pereh­dy­tys­pro­sessin merki­tyk­sestä, sisäl­löstä ja sen onnis­tu­misen edel­ly­tyk­sistä. Koulu­tuk­sessa paneu­dumme pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nit­teluun ja toteu­tukseen, yksilön huomioi­miseen sekä pereh­dyt­täjän vastuuseen. Keski­tymme siihen, miten hyvän pereh­dy­tyksen avulla voi vaikuttaa posi­tii­vi­sesti uuden työn­te­kijän oppi­miseen, innos­tu­miseen ja sitou­tu­miseen uuteen työhön.

Hyödyt osallistujille

 • Saat työkaluja pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nit­teluun ja kehit­tä­miseen
 • Tunnistat työn­te­kijän oppi­mista ja sitou­tu­mista edis­tävät tekijät
 • Opit, miten voit huomioida työn­te­ki­jöiden yksi­löl­li­syyden pereh­dy­tyk­sessä
 • Kuulet viimei­simmät tutki­mus­tu­lokset pereh­dyt­tä­mi­sestä ja sen hyödyistä
 • Saat ajan­koh­taisia käytännön vinkkejä pereh­dy­tyksen toteu­tukseen
 • Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari mahdol­listaa keskus­te­levan ilma­piirin, jossa osal­lis­tujat pääsevät jakamaan koke­muk­siaan.

Kenelle

Koulutus on suun­nattu kaikille pereh­dy­tyk­sestä vastaa­ville henki­löille, johdolle, esimie­hille ja HRD-ammat­ti­lai­sille

Kurssiohjelma

Jakso 1: Video (1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii
 • Pereh­dy­tyksen merkitys ja tavoitteet
 • Pereh­dy­tyksen onnis­tu­misen perusta
 • Oppi­misen edel­ly­tykset pereh­dy­tyk­sessä
Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta
Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä
 • Pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nittelu
 • Pereh­dy­tys­suun­ni­telman laati­minen
 • Pereh­dy­tys­pro­sessin kesto
 • Pereh­dy­tyksen seuranta
 • Psyko­lo­ginen sopimus ja sitou­tu­minen
Väli­tehtävä 2: Oman kehi­tys­kohteen edis­tä­minen ja case-esityksen valmistelu
Jakso 3: Video (1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii
 • Erilaiset pereh­dy­tys­me­ne­telmät ja työkalut
 • Milloin pereh­dytys päättyy ja mitä silloin tulisi huomioida?
 • Pereh­dy­tyk­sestä jatkuvaan osaa­misen kehit­tä­miseen
Kirja: Terve­tuloa meille! – Uuden työn­te­kijän pereh­dytys

Hinta

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää Uuden työn­te­kijän pereh­dytys -kirjan posti­tettuna sinulle.

Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
Annina

Kouluttaja

Annina Silvonen

040 125 29 91
Osaamisen kehittämiseen, tiimityöhön ja perehdytykseen erikoistunut Annina Silvonen on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja sertifioitu RMP Motivaatiovalmentaja. Annina on erityisen kiinnostunut yksilöiden ja tiimien potentiaalin kartoittamisesta ja kehittämisestä. Kouluttajana Anninan vahvuuksiin kuuluu välittömän ja avoimen ilmapiirin luominen ja monimutkaistenkin asioiden selittäminen selkeällä tavalla.

Erityisosaamisalueet

 • Osaamisen kehittäminen
 • Perehdytys
 • Tiimityö
 • Motivaatio

Kirjat

Uuden työntekijän perehdytys

Tervetuloa meille! – Uuden työntekijän perehdytys

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Myös etäperehdytys onnistuu, kun perusasiat ovat kunnossa
Onnistunut perehdytys sitouttaa ja parantaa tuottavuutta - Huolehdi 5 avainkohdasta