jari-salminen

Etäkoulutus

Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut

Avoin koulutus on tällä hetkellä tauolla, mutta järjestämme aiheesta koulutusta yrityskohtaisesti. Kysy lisää kouluttajalta!

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulu­tuk­sessa käymme läpi tilin­pää­töksen peri­aatteet sekä tulos­las­kelman ja taseen sisällön. Koulutus auttaa osal­lis­tujia arvioimaan yrityksen kannat­ta­vuutta tilin­pää­tö­sai­neiston perus­teella. Kurs­simme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.

Hyödyt osallistujille

 • Opit kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
 • Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan tulos­las­kel­masta ja taseesta
 • Opit tuntemaan tilin­pää­töksen tärkeimmät käsitteet, tunnus­luvut ja raportit
 • Opit arvioimaan yrityksen toimintaa ja kannat­ta­vuutta tilinpäätöksen tunnuslukujen avulla

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asian­tun­ti­joille, esimie­hille ja johta­jille, jotka haluavat vahvistaa ulkoisen lasken­ta­toimen osaa­mistaan, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.

Kurssiohjelma

Jakso 1: Video (1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Kirjan­pidon perusteet
 • Tilin­pää­töksen rakenteen ja sisällön
 • Tilin­pää­töksen laati­misen peri­aatteet
Jakso 2: Webi­naari (3h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa. Webi­naa­rissa käymme läpi esimerk­kiy­rityksen tilin­pää­töksen rivi riviltä.
Jakso 3: Video (1h), jossa opetellaan laskemaan yrityksen tärkeimpiä tunnus­lukuja ja syven­netään tilin­pää­töksen analy­soin­ti­taitoja

Hinta

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%.

Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Erityisosaamisalueet

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Yritystalous
 • Johtaminen ja esimiestyö
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Artikkeleita aiheesta

Nämä taloushallinnon perusasiat jokaisen esimiehen tulisi osata
Taloushallinto ei ole irrallaan muusta maailmasta - Opettele puhumaan sen kieltä