jari-salminen

Etäkoulutus

Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut

Koulutus koostuu suurimmaksi osaksi omatoimisesta opiskelusta, mutta sisältää yhteisen webinaarin. Voit valita itsellesi sopivan ajan useasta eri vaihtoehdosta.

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulu­tuk­sessa käymme läpi tilin­pää­töksen peri­aatteet sekä tulos­las­kelman ja taseen sisällön. Koulutus auttaa osal­lis­tujia arvioimaan yrityksen kannat­ta­vuutta tilin­pää­tö­sai­neiston perus­teella. Kurs­simme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.

Hyödyt osallistujille

 • Opit kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
 • Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan tulos­las­kel­masta ja taseesta
 • Opit tuntemaan tilin­pää­töksen tärkeimmät käsitteet, tunnus­luvut ja raportit
 • Opit arvioimaan yrityksen toimintaa ja kannat­ta­vuutta tilinpäätöksen tunnuslukujen avulla

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asian­tun­ti­joille, esimie­hille ja johta­jille, jotka haluavat vahvistaa ulkoisen lasken­ta­toimen osaa­mistaan, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.

Kurssiohjelma

Jakso 1: Video (1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Kirjan­pidon perusteet
 • Tilin­pää­töksen rakenteen ja sisällön
 • Tilin­pää­töksen laati­misen peri­aatteet
Jakso 2: Webi­naari (3h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa. Webi­naa­rissa käymme läpi esimerk­kiy­rityksen tilin­pää­töksen rivi riviltä.
Jakso 3: Video (1h), jossa opetellaan laskemaan yrityksen tärkeimpiä tunnus­lukuja ja syven­netään tilin­pää­töksen analy­soin­ti­taitoja

Hinta

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%.

Ilmoittautuminen

25.1.2022 klo 09.00-12.00
3.3.2022 klo 09.00-12.00
31.5.2022 klo 09.00-12.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
Johta­mis­teh­tävien grand old man Jari on muutosjohtamisen pitkän linjan ammattilainen, jolla on laaja kokemus kymmenien muutoshankkeiden johtajana, tutkijana ja kirjailijana.

Erityisosaamisalueet

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Yritystalous
 • Johtaminen ja esimiestyö
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Artikkeleita aiheesta

Nämä taloushallinnon perusasiat jokaisen esimiehen tulisi osata
Taloushallinto ei ole irrallaan muusta maailmasta - Opettele puhumaan sen kieltä