Annina

Lähikoulutus

Osaamisen kehittäminen (1pv)

Avoin koulutus on tällä hetkellä tauolla, mutta järjestämme aiheesta koulutusta yrityskohtaisesti.

Ota yhteyttä

Työelämä muuttuu koko ajan, mutta pysyttekö te perässä? Tule selvittämään, miten osaamisen kehittäminen saadaan mukaan jokaisen työntekijän arkeen. Saat konkreettisia keinoja siihen, miten uuden oppimiselle voidaan varata aikaa myös kiireen keskellä. Valmennus on sinulle, joka suunnittelet organisaationne osaamisen kehittämisen käytäntöjä ja sinulle, joka haluat varmistaa tiimisi asiantuntijoiden sitoutumisen ja osaamisen ajantasaisuuden kilpailluilla markkinoilla.

Hyödyt osallistujille

 • Tunnistat ajan­koh­taiset haasteet ja vaati­mukset osaa­misen kehit­tä­mi­selle
 • Tunnistat ihmisen oppi­misen edel­ly­tykset ja miten ne voidaan ottaa huomioon henki­löstön kehit­tä­mi­sessä
 • Osaat kannustaa ja moti­voida työn­te­ki­jöitä oman osaa­mi­sensa aktii­viseen kehit­tä­miseen
 • Tunnistat, mitä oppi­miseen kannus­tavan kult­tuurin vahvis­ta­minen vaatii johta­mi­selta ja esimies­työltä
 • Saat käytännön vinkkejä dynaa­misen orga­ni­saa­tio­kult­tuurin raken­ta­miseen

Kenelle

Koulutus on suun­nattu esihenkilöille ja henki­löstön kehit­tä­misen ammat­ti­lai­sille.

Kurssiohjelma

08:30
Aamiainen
09:00
Osaa­misen kehit­tä­misen tavoitteet
 • Työelämän trendit ja niiden vaikutus osaa­miseen
 • Mitä työelä­mä­taitoja jokaisen kannat­taisi kehittää?
 • Ylei­simmät oppi­misen esteet orga­ni­saa­tioissa
10:15
Tauko
10:30
Osaa­misen johta­minen käytännössä
 • Minkä­lainen johta­minen tukee oppi­mista?
 • Miten järjestää aikaa kehit­ty­mi­selle?
 • Miten kaivaa esiin tiimien ja yksi­löiden poten­tiaali?
12:00
Lounas
13:00
Työn­te­kijän näkö­kulma osaa­misen kehit­tä­miseen
 • Motivaatiotekijöiden huomioiminen
 • Psyko­lo­gisen sopi­muksen vahvis­ta­minen ja sitoutuminen
 • Työn­te­kijän vastuu omaa kehit­ty­mistä kohtaan
 • Mitä toimin­ta­ta­pojen muut­ta­minen vaatii yksi­löltä?
14:15
Tauko
14:30
Oppimiseen kannus­tavan kult­tuurin raken­ta­minen
 • Kollek­tii­vinen älykkyys ja verkos­tojen hyödyn­tä­minen
 • Henki­löstön osal­lis­ta­minen kehit­tä­miseen
 • Käytännön toimin­ta­tapoja osaa­misen kehit­tä­miseen
 • Dynaa­minen oppi­mis­kult­tuuri
16:00
Tilaisuus päättyy

Hinta

Koulu­tuksen hinta on 790 eur/​​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Osaamiskartta -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
Annina

Kouluttaja

Annina Eklund

040 125 29 91
Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Erityisosaamisalueet

 • Osaa­misen kehit­tä­minen
 • Pereh­dytys
 • Tiimityö
 • Moti­vaatio

Kirjat

Osaamiskartta

Osaamiskartta – Osaamisen kehittäminen työelämässä

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Osaamisen kehittäminen sivuutetaan, vaikka vaatimukset kasvavat
Motivaatioprofiili auttaa löytämään luontaiset tavat oppia uutta