Lähikoulutus

Osaamisen kehittäminen (1pv)

Koulutuspaikka: Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulu­tuk­sessa käymme läpi, miten orga­ni­saa­tiota ja yksi­löitä voidaan kehittää entistä kette­rämmin. Mitä panos­ta­minen uuden oppi­miseen ja jatkuvan osaa­misen kehit­tä­miseen tarkoittaa? Koulu­tuk­sessa tutustut erilaisiin osaa­misen kehit­tä­misen käytän­töihin, joilla vahvistat oppivaa orga­ni­saa­tio­kult­tuuria ja luot innos­tavaa tunnelmaa työyh­tei­söönne.

Hyödyt osallistujille

 • Tunnistat ajan­koh­taiset haasteet ja vaati­mukset osaa­misen kehit­tä­mi­selle
 • Tunnistat ihmisen oppi­misen edel­ly­tykset ja miten ne voidaan ottaa huomioon henki­löstön kehit­tä­mi­sessä
 • Osaat kannustaa ja moti­voida työn­te­ki­jöitä oman osaa­mi­sensa aktii­viseen kehit­tä­miseen
 • Tunnistat, mitä oppi­miseen kannus­tavan kult­tuurin vahvis­ta­minen vaatii johta­mi­selta ja esimies­työltä
 • Saat käytännön vinkkejä dynaa­misen orga­ni­saa­tio­kult­tuurin raken­ta­miseen

Kenelle

Koulutus on suun­nattu esimie­hille ja henki­löstön kehit­tä­misen ammat­ti­lai­sille.

Kurssiohjelma

08:30
Aamiainen
09:00
Osaa­misen kehit­tä­misen tavoitteet
 • Työelämän trendit ja niiden vaikutus osaa­miseen
 • Mitä työelä­mä­taitoja jokaisen kannat­taisi kehittää?
 • Ylei­simmät oppi­misen esteet orga­ni­saa­tioissa
10:15
Tauko
10:30
Osaa­misen johta­minen esimies­ta­solla
 • Minkä­lainen johta­minen tukee oppi­mista?
 • Miten järjestää aikaa kehit­ty­mi­selle?
 • Miten kaivaa esiin tiimien ja yksi­löiden poten­tiaali?
12:00
Lounas
13:00
Työn­te­kijän näkö­kulma osaa­misen kehit­tä­miseen
 • Psyko­lo­gisen sopi­muksen vahvis­ta­minen
 • Työn­te­kijän vastuu omaa kehit­ty­mistä kohtaan
 • Mitä toimin­ta­ta­pojen muut­ta­minen vaatii yksi­löltä?
14:15
Tauko
14:30
Kehit­ty­miseen kannus­tavan kult­tuurin raken­ta­minen
 • Kollek­tii­vinen älykkyys ja verkos­tojen hyödyn­tä­minen
 • Henki­löstön osal­lis­ta­minen kehit­tä­miseen
 • Käytännön toimin­ta­tapoja osaa­misen kehit­tä­miseen
 • Dynaa­minen oppi­mis­kult­tuuri
16:00
Tilaisuus päättyy

Hinta

Koulu­tuksen hinta on 790 eur/​​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Osaamiskartta -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautuminen

8.9.2021 klo 09.00-16.00
15.12.2021 klo 09.00-16.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Kouluttaja

Annina Eklund

040 125 29 91
Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Erityisosaamisalueet

 • Osaa­misen kehit­tä­minen
 • Pereh­dytys
 • Tiimityö
 • Moti­vaatio

Kirjat

osaamiskartta

Osaamiskartta – Osaamisen kehittäminen työelämässä

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Osaamisen kehittäminen sivuutetaan, vaikka vaatimukset kasvavat
Motivaatioprofiili auttaa löytämään luontaiset tavat oppia uutta