Lähikoulutus

Perehdytysprosessin kehittäminen (1pv)

Koulutuspaikka: Tapahtumatalo Bank, Helsinki. Jotta lähikoulutuksiimme olisi turvallista tulla, edellytämme osallistujilta koronapassia.

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulu­tuk­semme antaa sinulle kattavan kuvan pereh­dy­tys­pro­sessin merki­tyk­sestä, sisäl­löstä ja sen onnis­tu­misen edel­ly­tyk­sistä. Koulu­tuk­sessa paneu­dumme pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nit­teluun ja toteu­tukseen, yksilön huomioi­miseen sekä pereh­dyt­täjän vastuuseen. Keski­tymme siihen, miten hyvän pereh­dy­tyksen avulla voi vaikuttaa posi­tii­vi­sesti uuden työn­te­kijän oppi­miseen, innos­tu­miseen ja sitou­tu­miseen uuteen työhön.

Hyödyt osallistujille

 • Saat työkaluja pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nit­teluun ja kehit­tä­miseen
 • Tunnistat työn­te­kijän oppi­mista ja sitou­tu­mista edis­tävät tekijät
 • Opit, miten voit huomioida työn­te­ki­jöiden yksi­löl­li­syyden pereh­dy­tyk­sessä
 • Kuulet viimei­simmät tutki­mus­tu­lokset pereh­dyt­tä­mi­sestä ja sen hyödyistä
 • Saat ajan­koh­taisia käytännön vinkkejä pereh­dy­tyksen toteu­tukseen
 • Pien­ryh­mä­työs­kentely mahdol­listaa keskus­te­levan ilma­piirin, jossa osal­lis­tujat pääsevät jakamaan koke­muk­siaan

Kenelle

Koulutus on suun­nattu kaikille pereh­dy­tyk­sestä vastaa­ville henki­löille, johdolle, esimie­hille ja HRD-ammat­ti­lai­sille.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen
09:00
Ihminen pereh­dy­tyksen keskiössä
 • Miksi pereh­dytys on tärkeää?
 • Pereh­dy­tyksen tavoitteet
 • Pereh­dy­tyksen onnis­tu­misen perusta
10:30
Tauko
10:45
Pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nittelu
 • Pereh­dy­tys­suun­ni­telmaan laati­minen
 • Pereh­dy­tys­pro­sessin osa-alueet
 • Pereh­dy­tys­pro­sessin kesto
 • Yksi­löl­lisen pereh­dy­tys­pro­sessin mahdol­lis­ta­minen
 • Kehit­ty­misen seuranta
11:30
Harjoitus: Pereh­dy­tys­pro­sessin etene­minen
12:00
Lounas
13:00
Pereh­dyt­täjän taidot
 • Pereh­dyt­täjän vastuu
 • Hyvän pereh­dyt­täjän ominai­suudet
 • Työkaluja käytännön pereh­dy­tykseen
14:15
Tauko
14:30
Psyko­lo­ginen sopimus ja sitou­tu­minen
 • Arvot, odotukset ja luot­tamus
 • Molem­min­puo­linen sitou­tu­minen
 • Mihin pereh­dytys päättyy?
16:00
Tilaisuus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Uuden työn­te­kijän pereh­dytys -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautuminen

3.3.2022 klo 09.00-16.00
5.5.2022 klo 09.00-16.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Kouluttaja

Annina Eklund

040 125 29 91
Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Erityisosaamisalueet

 • Osaamisen kehittäminen
 • Perehdytys
 • Tiimityö
 • Motivaatio

Kirjat

tervetuloa-meille

Tervetuloa meille! – Uuden työntekijän perehdytys

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Onnistunut perehdytys sitouttaa ja parantaa tuottavuutta - Huolehdi 5 avainkohdasta
Hyvä perehdytyssuunnitelma on organisaation näköinen ja muokattavissa