Millaista on laadukas tiimivalmennus vuonna 2023?

tiimivalmennus

Tiimityön hyödyt ovat kiistattomat, mutta huipputiimin rakentaminen vie aikaa. Laadukas tiimivalmennus auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.

Toimiva tiimi on enemmän kuin yksilöidensä summa. Huipputiimin rakentaminen vaatii kuitenkin työtä ja vie aikaa – jopa useamman vuoden. Laadukas tiimivalmennus auttaa tiimiä tavoitteiden saavuttamisessa, lujittaa yhteistyötä ja saa tiimiälyn virtaamaan.

Tiimityöhön luottavien organisaatioiden tavoitteena on esimerkiksi henkilöstön vahvempi sitoutuminen, ideoiden ja innovaatioiden vapaa virtaus ja asiakasnäkökulman korostuminen. Tiimitoiminnalla pyritään siis saavuttamaan jotakin sellaista, mihin tiimin jäsenet eivät yksin pysty. Tiimiäly syntyy tiiminjäsenten vuorovaikutuksen kautta yhdistämällä erilaista osaamista toimivaksi kokonaisuudeksi.

tiimiäly

Osa tiimeistä kykenee kehittymään huipputiimiksi. Nämä erittäin korkean suoritustason tiimit pystyvät toimimaan aidossa yhteistyössä sekä sisäisesti että toimintaympäristönsä kanssa. Tällaisen tiimin työskentely soljuu ilman turhaa sähläystä ja tarpeettomia konflikteja. Erilaisuus nähdään rikkautena, joka auttaa huipputiimiä tarkastelemaan asioita eri näkökulmista ja tekemään kattavampaan informaatioon perustuvia ratkaisuja. Huipputiimissä vallitsee korkea motivaatiotaso ja syväosaaminen, joka kehittyy siitä, että tiimin jäsenet saavat toteuttaa omia vahvuuksiaan.

Huipputiimi ei kuitenkaan synny itsestään sillä, että joukkoa ihmisiä aletaan kutsua tiimiksi. Aidon yhteistyön ja luottamuksen saavuttaminen vaatii paljon niin organisaatiolta, tiiminvetäjältä kuin tiimin jäseniltäkin. Laadukas tiimivalmennus varmistaa, ettei tiimitoiminta jää vain puheen tasolle. Se varmistaa, että tiimille jaettava johtajuus kyetään myös tiimissä ottamaan vastaan. Johtajuuden jakaminen edellyttää tiimin jäseniltä sekä halua että kykyä ottaa johtajuutta kantaakseen. Muusta tapauksessa synnytetään johtamisvajeeksi kutsuttua ilmiötä, joka näkyy päivittäisessä toiminnassa sähläyksenä ja tehottomuutena.

Mihin Brikin tiimivalmennus perustuu?

Kahdenkymmenen toimintavuotemme aikana olemme kouluttaneet yli 5000 johtajaa, tiiminvetäjää ja asiantuntijaa sadoista eri toimialoilla toimivista organisaatiosta. Koulutuksemme ovat saaneet kiitosta erityisesti laaja-alaisuudestaan, käytännönläheisyydestään ja selkeydestään.

Uskomme, että:

 • Tiimin kehittyminen lähtee perusasioista – kun ne on laitettu kuntoon, kehittyminen on mahdollista.
 • Jokainen tiimi on yksilöllinen – monistetut menestysmallit eivät toimi.
 • Tiimiytyminen on prosessi, joka vaatii oman aikansa ja systemaattista kehittämistyötä

Kun nämä asiat otetaan huomioon, tiimiä on mahdollista kehittää oikeaan suuntaan niin, että asiat todella muuttuvat. On oleellista, että koko tiimi osallistuu kehitystyöhön – silloin kehittyminen on varmempaa ja sitoutuminen huomattavasti vahvempaa. Olemme valmentaneet lukuisia tiimejä useissa eri organisaatioissa. Yksi niistä on Karelia-ammattikorkeakoulu, joka aloitti suuren muutoksen kohti itseohjautuvaa tiimiorganisaatiota vuonna 2020.

itseohjautuva tiimiorganisaatio

Tiimitoiminnan hyödyt – mitä tutkimukset kertovat?

Tiimityötä on tutkittu paljon, ja sen hyödyt ovat kiistattomat. ”Jokaisella yksilöllä on uniikkeja lahjoja, vahvuuksia ja taitoja. Kun ne tuodaan yhteiseen pöytään yhteisiä tavoitteita varten, yritykset voivat löytää merkittäviä kilpailuetuja”, sanoo Pulling Together: 10 Rules for High-Performance Teamwork -kirjan kirjoittanut John J. Murphy.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että tiimityö esimerkiksi:

 1. Johtaa parempaan ongelmanratkaisuun. Varsinkin tiimi, jossa on erilaisia persoonallisuuksia, pystyy tarkastelemaan asioita tehokkaasti erilaisista lähtökohdista ja näkökulmista.
 2. Parantaa innovointikykyä. Tässäkin tapauksessa aikaan saa eniten tiimi, jossa ihmiset ovat erilaisia persoonallisuuksiltaan ja taustoiltaan. McKinseyn tutkimuksen mukaan tiimit, joiden jäsenet erosivat toisistaan esimerkiksi niin iältään, sukupuoleltaan kuin etniseltä taustaltaan, olivat 35 prosenttia luovempia ja tuotteliaampia kuin hyvin homogeeniset tiimit.
 3. Tekee tiimin jäsenistä onnellisempia. Tutkimusten mukaan tiimityötä tekevät ihmiset ovat huomattavasti muita onnellisempia, kunhan tiimeissä vallitsee luottamus, keskinäinen kunnioitus ja avoimuus. Tyytyväiset työntekijät taas ovat muita tuottavampia.
 4. Edistää henkilökohtaista kasvua. Tiimissä työskentelevät henkilöt oppivat muita enemmän esimerkiksi itsestään, toisista, vuorovaikutuksesta ja virheistä.
 5. Vähentää työuupumusta. Tiimissä työtaakka ja ahdistuksen tunteet on helpompi jakaa muiden kanssa.
 6. Saa ottamaan enemmän harkittuja riskejä. Suurikin riski kannattaa toisinaan ottaa, mutta yksin työskenneltäessä kynnys on korkea. Tiimit sen sijaan ovat valmiita ottamaan harkittuja riskejä hanakammin, sillä vastuu on yhteinen. Parhaita riskinottajia ovat Naturessa julkaistun tutkimuksen perusteella pienet tiimit.
 7. Vähentää virheiden määrää. Virheitä ei kannata pelätä, vaan ottaa niistä opiksi. Stressi ajaa kuitenkin tekemään sellaisia virheitä, joihin ei tavallisesti sortuisi. Tiimityötä tekevät ihmiset kokevat vähemmän stressiä, jolloin myös virheiden määrä on pienempi. Jos tiimissä kuitenkin vallitsee jatkuva kiire ja paine, sekään ei ole immuuni sähläämiselle.
tiimityön tulos

Tiimivalmennus auttaa huipulle

Tiimitoiminta on trendikästä. Sen vuoksi on yleistä, että tiimi-nimitys lätkäistään monenlaisten osastojen ja työryhmien päälle ilman, että ryhmä varsinaisesti toimii tiimimäisesti. Tällaisia valetiimejä pääsee syntymään silloin, kun tiimitoiminnan hyödyt ymmärretään periaatteen tasolla, mutta käytäntö jää puuttumaan.

Organisaation johto saattaa esimerkiksi kuvitella saavansa tiimiorganisaatiolla lisää tehoa, mutta tiimitoiminnan kehittämiseen ei panosteta, koska kuvitellaan asioiden tapahtuvan itsestään. Tiimitoiminnan tavoitteiden saavuttaminen on kuitenkin vaikeaa ilman laadukasta tiimivalmennusta, varsinkin, jos organisaatio on aiemmin toiminut hyvin johtajakeskeisesti. Kyseessä on tällöin syvällinen organisaatiokulttuurin muutos, joka vaatii aikaa ja osaamista.

Valetiimi voi syntyä myös silloin, jos ryhmä ei saa itseään toimimaan tiiminä suotuisista lähtökohdista huolimatta. Tämä johtuu usein siitä, etteivät työntekijät itse panosta tarpeeksi tiimitoiminnan kehittymiseen. Hei eivät ehkä ymmärrä hyötyjä, joita tiimityöskentely tuottaa tai sitä, mitä tiimityöskentely vaatii.

Valetiimille on tyypillistä, että kaikki tekevät vähän omiaan. Yhteiset päämäärät ja pelisäännöt puuttuvat, ja tiimissä saattavat vallita viidakon lait, jolloin äänekkäämmät vievät tilaa hiljaisemmilta.

Tiimitoiminnan tehokkuuden ja sitoutumisen kannalta onkin olennaista, että tiimin jäsenet ymmärtävät tiimityön olevan hyödyksi myös heille. Jokaisen tiimin jäsenen pitäisikin

 • ymmärtää, kuinka hänen työnsä linkittyy isompaan kokonaisuuteen. Kokeeko hän tiimitoiminnan itselleen hyödylliseksi?
 • päästä hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja saada uusia haasteita, sellaisia, jotka tuovat merkityksellisyyden tunnetta mutta eivät kuormita liikaa. Tiimin erilaiset vahvuudet tulevat parhaiten hyödynnetyiksi silloin, kun myös muut tiimiläiset ovat perillä tovereidensa osaamisesta ja persoonallisuudesta.
 • saada vaikuttaa asioihin itselleen luontevimmalla tavalla. Tiimin jäsenet ottavat luonnostaan erilaisia rooleja. Kullakin roolilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja jokaista tarvitaan. Tunnetuin roolijako lienee Belbinin yhdeksän roolin tiimi.

Tiimin jatkuva kehittäminen

Tiiminvetäjä on avainasemassa siinä, mille tasolle tiimin yhteistyö nousee, saavuttaako tiimi tavoitteitaan ja kuinka tiimiläiset toimintaan sitoutuvat. Tiimin menestyminen riippuu siitä, sitoutuuko tiiminvetäjä tiiminsä jatkuvaan kehittämiseen. Vaikka tiimi olisi pieni, sen kehittäminen vaatii päivittäistä huomiota.

Jokainen tiimi elää ajassa, ja tiimille asetetut vaatimukset voivat muuttua nopeastikin. Jatkuvaan kehittymiseen panostaminen helpottaa muutosten kohtaamista ja uusissa haasteissa onnistumista. Jos tiimin jäsenet pystyvät arvioimaan kehittymismahdollisuuksiaan tiimissä ja laajemmin koko organisaatiossa, myös heidän sitoutumisensa vahvistuu. Tämä kannustaa heitä kehittämään sellaisia taitoja, joista on hyötyä tulevaisuudessa, mutta jotka samalla tuovat tiimille lisävahvistusta jo tänään.

Tiimin kehittäminen on parhaimmillaan jatkuvaa toimintaa. Se lähtee tiimin yhteisistä tarpeista, mutta huomioi myös jäsenten omat uratoiveet, mielenkiinnon kohteet ja erityiset koulutustarpeet. Koulutusta tarvitaan paitsi substanssiosaamiseen liittyvissä asioissa, myös esimerkiksi tiimiosaamisessa, muutosvalmiuden kehittämisessä sekä vuorovaikutustaidoissa.

Koulutuksen puute hidastaa henkilöstön ammattitaidon kehittymistä ja vaikeuttaa uusien järjestelmien sekä toimintamallien käyttöönottoa. Koulutuksen laiminlyönti aiheuttaa myös sen, etteivät yrityksen henkilöstöresurssit kehity tehokkaasti.

Brikin tiimivalmennukset ovat tunnettuja käytännönläheisyydestään ja vaikuttavuudestaan. Jo parin päivän panostuksella omien taitojen kehittämiseen, saa kattavat tiedot tiimin johtamisen perusasioista ja vältettävistä sudenkuopista sekä monia käytännössä koeteltuja neuvoja, erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisuun. Lue lisää tulevista valmennuksistamme koulutuskalenteristamme.

tiimin kehittäminen

Koulutuksen ostajan opas – Kuinka valitsen oikean koulutuksen?

Lataa ilmainen opas

Tutustu referensseihin

Valmennusta itseohjautuviksi muuttuville tiimeille

Karelia-ammattikorkeakoulu aloitti muutoksen kohti itseohjautuvaa tiimiorganisaatiomallia. Brik on mukana valmentamassa tiimejä. Muutos alkoi kolmen tiimin pilotilla, joka ylitti kaikki odotukset.

Lue lisää

Monipuolinen valmennus tarjosi tiiminvetäjille ideoita, jotka pääsivät heti käyttöön

Brik räätälöi EC Electro Centerin tuotannon tiiminvetäjille valmennuksen, joka tarjosi kattavan tietopaketin eri osaamisalueista. Koulutukseen lähdettiin, koska tiiminvetäjien tehtävät kaipasivat yhtenäistämistä ja kirkastamista.

Lue lisää