Lähikoulutus

Asiantuntijan myyntivalmennus (1pv)

Koulutuspaikka:
Life Science Center, Keilaranta 10-18, Espoo.

Ilmoittaudu koulutukseen

Oletko kova osaaja, mutta jostain syystä muut eivät sitä tajua? Näetkö oman osaamisesi arvon muille? Entä osaatko myydä omaa osaa­mistasi tehok­kaasti?

Koulu­tuk­sessa pohdimme syväl­li­sesti myynnin ja myyn­ti­tai­tojen merki­tystä asian­tun­ti­jatyössä. Käymme läpi asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyn­ti­pro­sessin vaihe vaiheelta käytännönläheisesti niin, että voit siirtää oppimaasi helposti omaan työhösi. Lisäksi käännämme katseemme asiakaslähtöiseen toimintatapaan ja pohdimme arvomyynnin käsitettä. Koulutuksessa opit myös tunnistamaan omia vahvuuksia ja heikkouksia ja kehittämään osaamistasi oikeaan suuntaan.  

Ei tylsiä kalvosulkeisia! Lähikoulutuksena toteutettu pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle. 

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
 • Ymmärrät asia­kas­läh­töisen toimin­ta­tavan ja arvo­myynnin peri­aatteet
 • Tunnistat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyn­ti­pro­sessin eri vaiheet
 • Osaat hahmottaa ostajan näkö­kulmaa myyn­ti­ti­lan­teissa ja opit käymään tulok­sel­lisia myyn­ti­kes­kus­teluja
 • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi myyn­ti­työssä
 • Saat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luillesi entistä enemmän tyyty­väisiä asiak­kaita

Kenelle

Tuotepäälliköille, projektipäälliköille ja muille asiantuntijoille suunnattu käytännönläheinen myyntivalmennus, joka vahvistaa osallistujien asiantuntijapalveluiden myyntitaitoja.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoittautuminen ja aamiainen
09:00
Millainen on hyvä asian­tuntija-myyjä?
 • Arvo­myynnin peri­aatteet
 • Asia­kas­läh­töinen toimin­tatapa
 • Ostajan näkö­kulman ymmär­tä­minen
 • Palve­luiden myynnin erityis­piirteet
Harjoitus: Omien asia­kas­tai­tojen itsear­vioin­ti­tehtävä
10:00
Tauko
10:15
Asian­tun­tijan myyn­ti­pro­sessin vaiheet
 • Myyn­tityön suun­nittelu
 • Asia­kas­lu­pauksen määrit­tä­minen
 • Asia­kas­kon­taktien luominen
 • Tehokas pitchaus – ensim­mäiset tärkeät minuutit
 • Asiakkaan luot­ta­muksen voit­ta­minen
 • Kysy­mys­tek­niikat ja aktii­vinen kuuntelu
12:00
Lounas
13:00
Asian­tun­tijan myyn­ti­pro­sessin vaiheet jatkuu…
 • Ratkaisun tuot­ta­minen ja tarjouksen laati­minen
 • Ratkaisun esit­tä­minen ja argu­men­tointi
 • Vasta­väit­teiden käsittely ja muutos­vas­ta­rinnan työs­tä­minen
 • Hinnoittelu, hinnan myyminen ja kaupan klousaus
 • Palvelun tuot­ta­minen ja asia­kas­tyy­ty­väi­syyden varmis­ta­minen
 • Asia­kas­suhteen jatku­vuuden turvaa­minen
14:15
Kahvi
14:30
Oman myyn­ti­osaa­misen hiominen
 • Itse­luot­tamus myyn­ti­työssä
 • Oman osaa­misen kiteyt­tä­minen
 • Miten asiakas suhtautuu asian­tun­tijaan?
 • Oman osaa­misen vakuuttava myyminen
 • Omien vahvuuksien ja kehi­tys­koh­teiden tunnis­ta­minen
15:30
Koulutuspäivä päättyy

Hinta

Hinta 790 € + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot – e-kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilut. Tiedustele ryhmäalennusta tai pyydä tarjous yrityksellesi räätälöidystä koulutuksesta tästä.

Ilmoittautuminen

27.8.2024 klo 09.00-15.30
19.11.2024 klo 09.00-15.30
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa vankkaan osaamiseen perustuvaa käytännönläheistä valmennusta monilta johtamisen osa-alueilta. Yli 20-vuotisen valmentajauransa aikana Jari on kouluttanut yli 10 000 johtajaa ja esihenkilöä. Näissä valmennuksissa on käyty lukuisia mielenkiintoisia keskusteluita, joiden antia Jari haluaa välittää valmennustyössään muillekin. Jari valmentaa muutoksen johtamisen ohella laaja-alaisesti johtamistyöhön liittyviä aiheita, kuten esihenkilötyö ja tiimitoiminta, yritystalous sekä asiantuntijapalveluiden myynti.

Erityisosaamisalueet

 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Asiantuntijamyynti
 • Yritystalous

Kirjat

Asiantuntijan myyntitaidot

Asiantuntijan myyntitaidot

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

9 vinkkiä sisäisen myyjäsi löytämiseen
Selätä myyntikammo
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.