jari-salminen

Lähikoulutus

Esihenkilön taloustaidot käytännössä (2pv)

Koulutuspaikka:

Life Science Center, Keilaranta 10-18, Espoo.

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulutus on suun­ni­teltu esihenkilöille, jotka eivät ole talous­hal­linnon ammat­ti­laisia, mutta tekevät merkit­täviä talou­del­lisia päätöksiä työssään. Koulutus antaa kattavan koko­nais­kuvan talous­hal­linnon tärkeim­mistä osa-alueista ja valmiudet yrityksen talous­hal­linnon perus­teiden ymmär­tä­miseen. Koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta.

Hyödyt osallistujille

 • Saat kattavat tiedot yrityksen talous­hal­linnon eri osa-alueista
 • Opit yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
 • Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
 • Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet ja osaat laatia tulos­las­kelman ja taseen sekä analy­soida niitä
 • Opit laskemaan erilaisten inves­tointien kannat­ta­vuutta ja tunnet rahoi­tuksen perus­pe­ri­aatteet
 • Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esihenkilöille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka vastaavat jonkin osa-alueen talou­desta, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.

Kurssiohjelma

Päivä 1.

08:30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09:00
Tilai­suuden avaus ja osal­lis­tujien odotukset koulu­tuk­selle
09:15
Mitä esihenkilön tulee tietää yritys­ta­lou­desta?
 • Talou­del­lisen toiminnan perus­pe­ri­aatteet
 • Tärkeimmät raportit ja tunnus­luvut
 • Esihenkilön vastuu talou­den­pi­dosta
 • Talou­den­pidon hyvät käytänteet
10:15
Tauko
10:30
Toiminnan suun­nittelu ja budje­tointi
 • Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
 • Tavoit­teiden toteut­ta­misen talou­del­liset ulot­tu­vuudet
 • Osabud­jetit
 • Tulos­bud­jetti ja tase-ennuste
 • Tasa­painon löytä­minen tulojen ja menojen välillä
Harjoitus: Budjetin laati­misen osa-alueet
12:00
Lounas
13:00
Inves­toin­ti­las­kelmat
 • Inves­tointien suun­nittelu
 • Inves­toinnin kannat­ta­vuuden arvioi­minen eri lasken­ta­me­ne­tel­millä
 • Inves­toin­ti­riskien arviointi ja hallinta
 • Inves­toin­ti­las­kelmien tunnus­lukuja
Harjoitus: Inves­toin­ti­las­kelmien laati­minen
14:15
Kahvi
14:30
Yritys­ra­hoi­tuksen perusteet
 • Oma ja vieras pääoma
 • Tulo­ra­hoitus
 • Osak­kee­no­mis­tajan näkö­kulma yritys­toi­mintaan
 • Rahoi­tus­lai­tokset ja muut rahan­lähteet
15:30
Koulutuspäivä päättyy

Päivä 2.

08:30
Aamukahvi
09:00
Tulos­las­kelma
 • Kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
 • Yrityksen tuloksen muodos­tu­minen
 • Tulos­las­kelman laati­misen peri­aatteet
 • Tulos­las­kelman tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
 • Poik­keamien tunnis­ta­minen
 • Kate­tuot­to­las­kelmat
Harjoitus: Tulos­las­kelman tunnus­luvut ja niiden analy­sointi
10:30
Tauko
10:45
Tase
 • Miten tase laaditaan?
 • Taseen tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
 • Poik­keamien tunnis­ta­minen
 • Tilin­pää­tös­tie­tojen analy­sointi ja vertailu
 • Mihin rahoit­tajat ja analyy­tikot kiin­nit­tävät huomiota taseessa?
Harjoitus: Taseen tulkit­se­minen
12:00
Lounas
13:00
Kassa­virta ja käyt­tö­pääoman riit­tävyys
 • Tulo- ja meno­vir­tojen synk­ro­nointi
 • Kolme kassa­virtaa
 • Mitä kassa­virrat kertovat
 • Käyt­tö­pää­oma­tarpeen laske­minen
 • Keinoja kassa­virran tasa­pai­not­ta­miseen
Harjoitus: Käyt­tö­pääoman riit­tä­vyyden arvioi­minen
14:30
Kahvi
14:45
Orga­ni­saation tehok­kuuden arvioi­minen
 • Sijoi­tetun pääoman tuotto
 • Erilaiset kier­to­no­peudet
 • Henki­löstön tuot­tavuus
Harjoitus: Toiminnan tehok­kuuden mittaa­minen
15:15
Loppukeskustelu
15:30
Päivä päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 1490 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan sekä kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautuminen

16.1.2024 klo 09.00-15.30 17.1.2024 klo 09.00-15.30
20.3.2024 klo 09.00-15.30 21.3.2024 klo 09.00-15.30
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Erityisosaamisalueet

 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Yritystalous
 • Tiimityö
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Kirjat

muutoksen johtaminen

Muutoksen johtaminen

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Nämä taloushallinnon perusasiat jokaisen esimiehen pitäisi osata
Taloushallinto ei ole irrallaan muusta maailmasta - Opettele puhumaan sen kieltä