jari-salminen

Lähikoulutus

Esihenkilön taloustaidot käytännössä (2pv)

Koulutuspaikka:

Life Science Center, Keilaranta 10-18, Espoo.

Ilmoittaudu koulutukseen

Hämmentävätkö esihenkilötyöhön liittyvät raha-asiat? Teetkö työssäsi merkittäviä taloudellisia päätöksiä, mutta kaipaat vahvistusta osaamiseesi? Kaihertaako epävarmuus taloustaidoissa?

Tämä koulutus antaa valmiudet yrityksen taloushallinnon perusteiden ymmärtämiseen ja vahvistaa kykyäsi tehdä valistuneita taloudellisia päätöksiä. Koulutuksesta saat käytännönläheistä talousosaamista, jota voit soveltaa omaan työhösi. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Koulutus on suun­ni­teltu erityisesti esihenkilöille, joille taloudenhallinta on osa työtä. Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta, vaan se vastaa kaikkiin yleisimpiin kysymyksiin aiheesta. 

Kasvotusten järjestettävässä pienryhmätoteutuksessa pääset opettelemaan taloustaitoja käytännönläheisesti valmentajan opastuksella. Tämä koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään! 

Hyödyt osallistujille

 • Saat kattavat tiedot yrityksen talous­hal­linnon eri osa-alueista
 • Opit yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
 • Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
 • Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet ja osaat laatia tulos­las­kelman ja taseen sekä analy­soida niitä
 • Opit laskemaan erilaisten inves­tointien kannat­ta­vuutta ja tunnet rahoi­tuksen perus­pe­ri­aatteet
 • Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esihenkilöille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka vastaavat jonkin osa-alueen talou­desta, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.

Kurssiohjelma

Päivä 1.

08:30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09:00
Tilai­suuden avaus ja osal­lis­tujien odotukset koulu­tuk­selle
09:15
Mitä esihenkilön tulee tietää yritys­ta­lou­desta?
 • Talou­del­lisen toiminnan perus­pe­ri­aatteet
 • Tärkeimmät raportit ja tunnus­luvut
 • Esihenkilön vastuu talou­den­pi­dosta
 • Talou­den­pidon hyvät käytänteet
10:15
Tauko
10:30
Toiminnan suun­nittelu ja budje­tointi
 • Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
 • Tavoit­teiden toteut­ta­misen talou­del­liset ulot­tu­vuudet
 • Osabud­jetit
 • Tulos­bud­jetti ja tase-ennuste
 • Tasa­painon löytä­minen tulojen ja menojen välillä
Harjoitus: Budjetin laati­misen osa-alueet
12:00
Lounas
13:00
Inves­toin­ti­las­kelmat
 • Inves­tointien suun­nittelu
 • Inves­toinnin kannat­ta­vuuden arvioi­minen eri lasken­ta­me­ne­tel­millä
 • Inves­toin­ti­riskien arviointi ja hallinta
 • Inves­toin­ti­las­kelmien tunnus­lukuja
Harjoitus: Inves­toin­ti­las­kelmien laati­minen
14:15
Kahvi
14:30
Yritys­ra­hoi­tuksen perusteet
 • Oma ja vieras pääoma
 • Tulo­ra­hoitus
 • Osak­kee­no­mis­tajan näkö­kulma yritys­toi­mintaan
 • Rahoi­tus­lai­tokset ja muut rahan­lähteet
15:30
Koulutuspäivä päättyy

Päivä 2.

08:30
Aamukahvi
09:00
Tulos­las­kelma
 • Kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
 • Yrityksen tuloksen muodos­tu­minen
 • Tulos­las­kelman laati­misen peri­aatteet
 • Tulos­las­kelman tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
 • Poik­keamien tunnis­ta­minen
 • Kate­tuot­to­las­kelmat
Harjoitus: Tulos­las­kelman tunnus­luvut ja niiden analy­sointi
10:30
Tauko
10:45
Tase
 • Miten tase laaditaan?
 • Taseen tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
 • Poik­keamien tunnis­ta­minen
 • Tilin­pää­tös­tie­tojen analy­sointi ja vertailu
 • Mihin rahoit­tajat ja analyy­tikot kiin­nit­tävät huomiota taseessa?
Harjoitus: Taseen tulkit­se­minen
12:00
Lounas
13:00
Kassa­virta ja käyt­tö­pääoman riit­tävyys
 • Tulo- ja meno­vir­tojen synk­ro­nointi
 • Kolme kassa­virtaa
 • Mitä kassa­virrat kertovat
 • Käyt­tö­pää­oma­tarpeen laske­minen
 • Keinoja kassa­virran tasa­pai­not­ta­miseen
Harjoitus: Käyt­tö­pääoman riit­tä­vyyden arvioi­minen
14:30
Kahvi
14:45
Orga­ni­saation tehok­kuuden arvioi­minen
 • Sijoi­tetun pääoman tuotto
 • Erilaiset kier­to­no­peudet
 • Henki­löstön tuot­tavuus
Harjoitus: Toiminnan tehok­kuuden mittaa­minen
15:15
Loppukeskustelu
15:30
Päivä päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 1490 €/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan sekä kahvi­tar­joilut päivän aikana. Tiedustele ryhmäalennusta tai pyydä tarjous yrityksellesi räätälöidystä koulutuksesta tästä.

Ilmoittautuminen

17.9.2024 klo 09.00-15.30 18.9.2024 klo 09.00-15.30
11.12.2024 klo 09.00-15.30 12.12.2024 klo 09.00-15.30
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa vankkaan osaamiseen perustuvaa käytännönläheistä valmennusta monilta johtamisen osa-alueilta. Yli 20-vuotisen valmentajauransa aikana Jari on kouluttanut yli 10 000 johtajaa ja esihenkilöä. Näissä valmennuksissa on käyty lukuisia mielenkiintoisia keskusteluita, joiden antia Jari haluaa välittää valmennustyössään muillekin. Jari valmentaa muutoksen johtamisen ohella laaja-alaisesti johtamistyöhön liittyviä aiheita, kuten esihenkilötyö ja tiimitoiminta, yritystalous sekä asiantuntijapalveluiden myynti.

Erityisosaamisalueet

 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Yritystalous
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Kirjat

muutoksen johtaminen

Muutoksen johtaminen

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Nämä taloushallinnon perusasiat jokaisen esimiehen pitäisi osata
Taloushallinto ei ole irrallaan muusta maailmasta - Opettele puhumaan sen kieltä
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.