jari-salminen

Lähikoulutus

Esimiehen taloustaidot käytännössä (2pv)

Koulutuspaikka: Tapahtumatalo Bank, Helsinki. Jotta lähikoulutuksiimme olisi turvallista tulla, edellytämme osallistujilta koronapassia.

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulutus on suun­ni­teltu esimie­hille, jotka eivät ole talous­hal­linnon ammat­ti­laisia, mutta tekevät merkit­täviä talou­del­lisia päätöksiä työssään. Koulutus antaa kattavan koko­nais­kuvan talous­hal­linnon tärkeim­mistä osa-alueista ja valmiudet yrityksen talous­hal­linnon perus­teiden ymmär­tä­miseen. Koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta.

Hyödyt osallistujille

 • Saat kattavat tiedot yrityksen talous­hal­linnon eri osa-alueista
 • Opit yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
 • Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
 • Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet ja osaat laatia tulos­las­kelman ja taseen sekä analy­soida niitä
 • Opit laskemaan erilaisten inves­tointien kannat­ta­vuutta ja tunnet rahoi­tuksen perus­pe­ri­aatteet
 • Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka vastaavat jonkin osa-alueen talou­desta, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.

Kurssiohjelma

Päivä 1.

08:30
Ilmoittautuminen ja aamiainen
09:00
Tilai­suuden avaus ja osal­lis­tujien odotukset koulu­tuk­selle
09:15
Mitä esimiehen tulee tietää yritys­ta­lou­desta?
 • Talou­del­lisen toiminnan perus­pe­ri­aatteet
 • Tärkeimmät raportit ja tunnus­luvut
 • Esimiehen vastuu talou­den­pi­dosta
 • Talou­den­pidon hyvät käytänteet
10:15
Tauko
10:30
Toiminnan suun­nittelu ja budje­tointi
 • Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
 • Tavoit­teiden toteut­ta­misen talou­del­liset ulot­tu­vuudet
 • Osabud­jetit
 • Tulos­bud­jetti ja tase-ennuste
 • Tasa­painon löytä­minen tulojen ja menojen välillä
Harjoitus: Budjetin laati­misen osa-alueet
12:00
Lounas
13:00
Inves­toin­ti­las­kelmat
 • Inves­tointien suun­nittelu
 • Inves­toinnin kannat­ta­vuuden arvioi­minen eri lasken­ta­me­ne­tel­millä
 • Inves­toin­ti­riskien arviointi ja hallinta
 • Inves­toin­ti­las­kelmien tunnus­lukuja
Harjoitus: Inves­toin­ti­las­kelmien laati­minen
14:15
Kahvi
14:30
Yritys­ra­hoi­tuksen perusteet
 • Oma ja vieras pääoma
 • Tulo­ra­hoitus
 • Osak­kee­no­mis­tajan näkö­kulma yritys­toi­mintaan
 • Rahoi­tus­lai­tokset ja muut rahan­lähteet
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Päivä 2.

08:30
Aamiainen
09:00
Tulos­las­kelma
 • Kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
 • Yrityksen tuloksen muodos­tu­minen
 • Tulos­las­kelman laati­misen peri­aatteet
 • Tulos­las­kelman tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
 • Poik­keamien tunnis­ta­minen
 • Kate­tuot­to­las­kelmat
Harjoitus: Tulos­las­kelman tunnus­luvut ja niiden analy­sointi
10:30
Tauko
10:45
Tase
 • Miten tase laaditaan?
 • Taseen tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
 • Poik­keamien tunnis­ta­minen
 • Tilin­pää­tös­tie­tojen analy­sointi ja vertailu
 • Mihin rahoit­tajat ja analyy­tikot kiin­nit­tävät huomiota taseessa?
Harjoitus: Taseen tulkit­se­minen
12:00
Lounas
13:00
Kassa­virta ja käyt­tö­pääoman riit­tävyys
 • Tulo- ja meno­vir­tojen synk­ro­nointi
 • Kolme kassa­virtaa
 • Mitä kassa­virrat kertovat
 • Käyt­tö­pää­oma­tarpeen laske­minen
 • Keinoja kassa­virran tasa­pai­not­ta­miseen
Harjoitus: Käyt­tö­pääoman riit­tä­vyyden arvioi­minen
14:30
Kahvi
14:45
Orga­ni­saation tehok­kuuden arvioi­minen
 • Sijoi­tetun pääoman tuotto
 • Erilaiset kier­to­no­peudet
 • Henki­löstön tuot­tavuus
Harjoitus: Toiminnan tehok­kuuden mittaa­minen
15:15
Loppukeskustelu
15:30
Päivä päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 1490 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Uuden esimiehen -kirjan, aamiaisen, lounaan sekä kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautuminen

15.2.2022 klo 09.00-16.00 16.2.2022 klo 09.00-15.30
6.4.2022 klo 09.00-16.00 7.4.2022 klo 09.00-15.30
7.6.2022 klo 09.00-16.00 8.6.2022 klo 09.00-15.30
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
Johta­mis­teh­tävien grand old man Jari on muutosjohtamisen pitkän linjan ammattilainen, jolla on laaja kokemus kymmenien muutoshankkeiden johtajana, tutkijana ja kirjailijana.

Erityisosaamisalueet

 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Yritystalous
 • Tiimityö
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Kirjat

uuden-esimiehen-kirja

Uuden esimiehen kirja – Tulevaisuuden johtajalle

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Nämä taloushallinnon perusasiat jokaisen esimiehen pitäisi osata
Taloushallinto ei ole irrallaan muusta maailmasta - Opettele puhumaan sen kieltä