Etäkoulutus

Onnistu projekteissasi

Koulutus koostuu suurimmaksi osaksi omatoimisesta opiskelusta, mutta sisältää yhteisen webinaarin. Voit valita itsellesi sopivan ajan useasta eri vaihtoehdosta.

Ilmoittaudu koulutukseen

Projek­ti­työs­kentely voi olla vastuiden pakoilua, toisten työnteon kyräilyä ja pauk­kuvia aika­tauluja. Tai sitten se voi olla aitoa yhdessä teke­mistä, sujuvaa vuoro­vai­ku­tusta ja tavoit­teiden saavut­ta­mista. Koulu­tuk­semme antaa selkeän projek­tin­hal­linnan mallin, joka auttaa suun­nit­te­lemaan ja toteut­tamaan projekteja onnis­tu­neesti. Tämä koulutus on erityi­sesti sinulle, joka johdat projekteja oman työsi ohessa. Koulu­tuksen jälkeen osaat johtaa niitä tehok­kaammin sekä tiedät, miten voit parantaa projek­ti­tiimin yhteis­työtä ja suju­voittaa kommu­ni­kointia. Lisäksi saat vinkkejä siihen, kuinka pitää yllä projek­ti­tiimin moti­vaa­tiota koko projektin ajan.

Hyödyt osallistujille

 • Tunnet projek­ti­suun­nit­telun tärkeimmät vaiheet ja osaat soveltaa niitä omaan työhösi
 • Osaat rakentaa projek­ti­tii­meillesi selkeät prosessit, jotka tukevat projektien teho­kasta läpi­vientiä
 • Osaat rakentaa projek­teille toimivat ja akti­voivat seuran­ta­käy­tännöt
 • Osaat suun­ni­tella ja toteuttaa projek­ti­pa­la­verin, joka edistää aidosti projektin läpi­vientiä joko kasvo­tusten tai etänä
 • Osaat kommu­ni­koida vakuut­ta­vasti projektin eri vaiheista ja projek­ti­tiimin jäsenen vastuista
 • Osaat moti­voida ja osal­listaa projek­ti­tiimin jäsenet projektin laaduk­kaaseen toteu­tukseen
 • Saat varmuutta ja jämäk­kyyttä omaan teke­miseen projektin vastuu­hen­kilönä
 • Saat ammat­ti­laisen otteen projek­ti­työs­ken­telyyn

Kenelle

Esimie­hille, tiimin­ve­tä­jille ja asian­tun­ti­joille, joiden tehtäviin kuuluu projektien suun­nittelu ja toteutus.

Kurssiohjelma

Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii
 • Projek­tityön kulma­kivet tämän päivän työelä­mässä
 • Miksi projek­ti­mainen työs­kentely kannattaa?
 • Projek­tin­hal­linnan tärkeimmät käsitteet
 • Projektin käyn­nis­tä­minen
Väli­tehtävä 1: Oman projektin valinta ja alus­tavan suun­ni­telman teke­minen
Jakso 2: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä
 • Projek­tin­ve­täjän rooli ja tehtävät
 • Projek­ti­tiimin jäsenten tehtävät ja vastuut
 • Projek­ti­suun­nit­telun tärkeimmät vaiheet
 • Tiimin osal­lis­ta­minen ja moti­vointi projek­teissa
Väli­tehtävä 2: Oman projek­ti­suun­ni­telman työs­tä­minen
Jakso 3: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii
 • Projek­ti­pa­la­verit ja erilaiset seuran­ta­käy­tännöt
 • Tehokkaan (etä)pala­verin suun­nittelu ja toteutus
 • Suosi­tukset jatkoa varten
Kirja: Taitava tiimi­val­mentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan?

Hinta

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää Taitava tiimi­val­mentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan? -kirjan posti­tettuna sinulle.

Ilmoittautuminen

16.12.2021 klo 13.00-15.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Kouluttaja

Annina Eklund

040 125 29 91
Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Erityisosaamisalueet

 • Osaamisen kehittäminen
 • Perehdytys
 • Tiimityö
 • Motivaatio

Kirjat

taitava-tiimivalmentaja

Taitava tiimivalmentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan?

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Onnistunut projektijohtaminen - Tunnista riskit ja vältä sudenkuopat ajoissa
10 keinoa, joiden avulla hioa tiimityöskentely huippuunsa