jari-salminen

Lähikoulutus

Projektien hallinta ja johtaminen (2pv)

Koulutuspaikka:

Innopoli 3, Vaisalantie 4, Espoo (Saapumisohje)

Voit osallistua valmennukseen myös etäyhteydellä.

Ilmoittaudu koulutukseen

Projektipäällikön titteliä tai ei, tarvitset projektinhallinnan ja -johtamisen taitoja menestyäksesi. Projektiluonteinen työ lisääntyy alalla kuin alalla. On kuitenkin tutkittu, että peräti 70 % projekteista ei saavuta niille asetettuja tavoitteita. Suurimpia syitä tälle ovat epäselvät tavoitteet, huono suunnittelu sekä se, ettei projektijohtamisen merkitystä ymmärretä eikä sen kehittämiseen varata riittävästi resursseja. Tämä kahden päivän tehokoulutus antaa projektien ja projektitiimien johtamiseen käytännönläheiset ja nykyaikaiset työkalut, jotka voit ottaa käyttöösi heti. Koulutus on suunnattu erityisesti esihenkilöille, jotka haluavat varmistaa projektiensa onnistumisen.

Hyödyt osallistujille

 • Saat hyvän kokonaiskuvan projektijohtamisen eri osa-alueista
 • Opit laatimaan projektisuunnitelman ja saat siihen valmiin templaten
 • Opit oikean mindsetin, jolla kohdata projektien eteesi heittämät haasteet
 • Opit oppimaan projekteistasi, jotta et toista samoja virheitä uudestaan
 • Saat ideoita ja työkaluja, joilla loistat projektipäällikön tehtävässäsi
 • Opit osallistamaan ja innostamaan projektitiimin jäseniä
 • Kehität projekteissa tarvittavia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
 • Verkostoidut muiden samanlaisessa tilanteessa olevien henkilöiden kanssa

Kenelle

Lähijohtajille ja kaikille niille, jotka vetävät kehitys- tai asiakasprojekteja oman työnsä ohella, ja haluavat saada perustiedot projektien hallintaan ja johtamiseen.

Kurssiohjelma

Päivä 1.

08:30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
08:55
Etäosallistujien sisäänkirjautuminen
09:00
Mikä on projekti?
 • Projek­tityön kulma­kivet tämän päivän työelä­mässä
 • Mitä projek­teilla tavoi­tellaan? – Projekti stra­tegian osana
 • Projek­ti­työs­ken­telyn hyödyt ja haasteet
10:15
Tauko
10:30
Lähijohtaja projektipäällikkönä
 • Mistä projek­ti­pääl­likön osaa­minen koostuu?
 • Miten voit onnistua projek­ti­pääl­likön tehtä­vässäsi?
 • Projektipäällikön mindset
12:00
Lounas
13:00
Projektien suun­nittelu ja käyn­nistys
 • Mitä tulisi muistaa projektin käyn­nis­tys­vai­heessa?
 • Toimivan projek­ti­suun­ni­telman laati­minen
 • Projek­tior­ga­ni­saation määrit­tä­minen
 • Tavoit­teiden aset­ta­misen haasteet ja vinkit niiden voit­ta­miseen
14:15
Tauko
14:30
Projek­ti­suun­ni­telman ydin­kohdat
 • Aika­tau­lu­tuksen suden­kuopat – Miten vältät ne?
 • Projek­ti­vies­tinnän ja seurannan suun­nittelu
 • Riskien enna­koi­minen
 • Harjoitus: Oman projek­ti­suun­ni­telman työs­tä­minen
15:30
Tilaisuus päättyy

Päivä 2.

08:30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09:00
Projek­ti­tiimin sitout­ta­minen ja moti­vointi
 • Projek­ti­tiimin sitout­ta­minen yhteisiin tavoit­teisiin
 • Tiimin jäsenten vastuut ja velvol­li­suudet
 • Tiimin yhteistyön kehit­tä­minen
 • Muutos­vas­ta­rinta ja muuto­se­nergia
10:15
Tauko
10:30
Yhteistyö ja projektien seuran­ta­käy­tännöt
 • Suun­ni­telman seuranta ja päivit­tä­minen
 • Doku­men­tointi
 • Yhteisten toimin­ta­ta­pojen ja peli­sään­töjen merkitys
 • Vies­tinnän suun­nittelu ja yhden­mu­kaisuus
12:00
Lounas
13:00
Tehokkaat projek­ti­pa­la­verit
 • Miten projek­ti­pa­la­verit kannattaa järjestää
 • Mitä etäpa­la­ve­reissa kannattaa huomioida
 • Osal­lis­tavan pala­verin suun­nit­te­lu­runko
14:15
Tauko
14:30
Projek­tin­hal­linnan jatkuva kehit­tä­minen
 • Projek­ti­työs­ken­telyn suosi­tuimmat työkalut ja tekniikat
 • Millä tule­vai­suu­dessa menes­tytään? – Oppiva ote projek­ti­työssä
 • Askeleet tästä eteenpäin
15:30
Tilaisuus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 1390 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautuminen

9.3.2023 klo 09.00-15.30 10.3.2023 klo 09.00-15.30
24.5.2023 klo 09.00-15.30 25.5.2023 klo 09.00-15.30
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Erityisosaamisalueet

 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Tiimityö
 • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta

Kirjat

taitava-tiimivalmentaja

Taitava tiimivalmentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan?

Lue lisää

Kouluttaja

Tommi Lindholm

040 017 20 21
Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Erityisosaamisalueet

 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Palkit­se­minen

Kirjat

taitava-tiimivalmentaja

Taitava tiimivalmentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan?

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Onnistunut projektijohtaminen - Tunnista riskit ja vältä sudenkuopat ajoissa
Arvioi, mikä on organisaatiosi tehokkuus