jari-salminen

Lähikoulutus

Taitava muutosjohtaja (2pv)

Koulutuspaikka: Tapahtumatalo Bank, Helsinki.

Ilmoittaudu koulutukseen

Erilaisten muutoshankkeiden suunnittelu ja johtaminen ovat keskeinen osa jokaisen johtajan, esimiehen, ja monen asiantuntijankin työtä. Yhä useampi meistä kohtaa työssään tilanteita, joissa edellytetään kehittyneitä muutosjohtamisen taitoja.

Muutoksen johtaminen on haastavaa, eikä organisaation muutoskykyä kannata vaarantaa heikkolaatuisella muutosjohtamisella. Sen lisäksi että meidän on kyettävä saavuttamaan muutoshankkeelle asetetut tulostavoitteet, muutosmatka on kyettävä toteuttamaan siten, että se haittaa mahdollisimman vähän organisaation päivittäistä toimintaa, asiakaspalvelua ja tuotantoa. Muutoshankkeen teknisten yksityiskohtien suunnittelun ohella onkin kriittisen tärkeää ymmärtää myös sitä, miten muutoshankkeet vaikuttavat henkilöstön toimintaan ja yrityksen palvelukykyyn. Ihmiset ovat lopen kyllästyneitä huonosti johdettuihin muutoshankkeisiin, jotka sotkevat päivittäistä työntekoa, mutta eivät kuitenkaan johda haluttuihin tuloksiin. Tämä on vaarallista, sillä kyky reagoida nopeasti toimintaympäristön epäjatkuvuuksiin ja niistä aukeaviin mahdollisuuksiin on tämän ajan keskeinen menestystekijä millä tahansa toimialalla.

Tervetuloa kehittämään omia muutoksen johtamisen taitojasi ja luomaan lisää kilpailukykyä sekä itsellesi että organisaatiollesi. Valmennuksemme vahvistaa johtamisvoimaasi niin yksittäisten muutoshankkeiden johtamisessa kuin jatkuvaan kehittymiseen kykenevän ketterän organisaation rakentamisessakin. Hyvällä johtamisella organisaatiosi voi kehittää muutoskyvystään merkittävän kilpailuedun omalla toimialallaan.

Hyödyt osallistujille

 • Opit ymmärtämään muutosilmiöitä syvällisemmin ja tiedostat organisaation muutoskyvyn merkityksen jatkuvien epäjatkuvien muutosten maailmassa.
 • Osaat hahmottaa muutoshankkeiden yleiset onnistumisen edellytykset laaja-alaisesti ja vahvistat täten omaa johtamisvoimaasi muutoksen johtajana
 • Opit suunnittelemaan muutoshankkeesi sekä teknisinä muutosprojekteina että henkilöstön psykologisena muutosmatkana
 • Tiedostat erilaisiin muutosmalleihin liittyvät rajoitteet ja opit luomaan omaan muutostilanteeseesi parhaiten soveltuvan tavan johtaa muutosta
 • Ymmärrät muutosenergian vaikutuksen muutoshankkeissa ja löydät keinoja oman organisaatiosi muutosenergian vahvistamiseen
 • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehityskohteesi muutosjohtajana ja opit johtamaan vaativia muutoshankkeita entistä taitavammin

Kenelle

Valmennuksemme on suunniteltu kaikille johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, joiden tehtäviin kuuluu vaativien muutoshankkeiden johtaminen.

Koulutus sisältää

 • Avausvideo (60 min), joka käsittelee taitavan muutosjohtamisen merkitystä organisaation kilpailukyvyn kannalta ja muutoshankkeiden tärkeimpiä haasteita
 • Kaksipäiväinen lähikoulutus, jossa käydään vaihe vaiheelta läpi onnistuneen muutosmatkan vaiheet, haasteet ja onnistumisen edellytykset muutoksen johtajan näkökulmasta.
 • 2. video, joka auttaa viemään valmennuksessa opittuja asioita käytäntöön

Kurssiohjelma

Lähikoulutuspäivä 1. - Muutoshankkeen suunnittelu

08:30
Ilmoittautuminen ja aamiainen
09:00
Tilai­suuden avaus
09:15
Muutosjohtajan tärkeä rooli muutoshankkeissa
 • Muutosjohtajan tehtävät, vastuut ja rooli muutoshankkeissa
 • Onnistuneen muutosmatkan eri osa-alueiden huomioiminen johtamistyössä
 • Muutostiimin kokoaminen ja organisaation eri toimintojen roolit muutoshankkeessa
 • Muutosjohtajan johtamisvoima ja sen vahvistaminen
 • Muutosenergian ylläpitäminen ja vahvistaminen
10:15
Tauko
10:30
Lähtötilanteen kartoitus
 • Millaisista lähtökohdista muutosmatkalle lähdetään?
 • Muutosvision kuvaaminen
 • Mitä pitää huomioida organisaation historiasta ja edellisten muutoshankkeiden kokemuksista?
 • Miten vallitseva kulttuuri ja arjen käytänteet huomioidaan matkan suunnittelussa?
 • Keitä muutos koskee? Millaisia vaikutuksia muutoshanke tuottaa?
12:00
Lounas
13:00
Muutosmatkan suunnittelu
 • Muutoksen tilaajan määrittely ja muutosprojektin asettaminen
 • Muutostavoitteiden täsmentäminen, kiteytys ja perustelu
 • Muutoshankkeen rajaukset
 • Muutoshankkeen aikataulu
 • Resurssisuunnittelu
 • Muutosviestinnän suunnittelu
14:15
Kahvi
14:30
Muutoshanke taloudellisena investointina
 • Muutoshankkeen taloudellinen arviointi (tuotot ja kustannukset)
 • Muutoshankkeen riskien hallinta
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Lähikoulutuspäivä 2. - Muutoshankkeen toteutus

08:30
Aamiainen
09:00
Muutoshankkeen toteutus
 • Miten muutoshankkeen etenemistä johdetaan?
 • Onnistuneen toteutuksen kulmakivet
 • Implementointisuunnitelman laatiminen
 • Ketterä toimintatavan hyödyntäminen erilaisissa hankkeissa
 • Mitä työkaluja ja tekniikoita tarvitaan muutosmatkan eri vaiheissa?
10:30
Tauko
10:45
Riittävän muutosenergian varmistaminen
 • Koeteltuja keinoja muutosenergian vahvistamiseen
 • Muutosvastarinnan tunnistaminen ja hyväksyminen
 • Miten muutosvastarintaa kannattaa käsitellä ja lieventää?
 • Rakentava konfliktien käsittely
12:00
Lounas
13:00
Taitavan muutosviestinnän merkitys toteutusvaiheessa
 • Johtaminen on viestintää. Telepatia ei toimi muutosjohtamisessakaan
 • Luottamuksen ja avoimen vuorovaikutuksen suhde
 • Vaikuttavan muutosviestinnän kulmakivet
 • Ketä muutos koskee ja millaista infoa eri osapuolet tarvitsevat?
 • Viestintäsuunnitelman laatiminen
14:15
Kahvi
14:30
Muutoshankkeen onnistumisen arviointi ja saavutettujen tulosten ankkuroiminen
 • Toteutusvaiheen riskit ja niiden hallinta
 • Muutosmatkan etenemisen seuranta
 • Ajattelun muuttuminen ja kulttuurin muuttumisen havaitseminen
 • Muutoshankkeen loppulaskenta (muutoskustannukset ja muutoksen tuottamat tuotot)
 • Saavutetun muutoksen ankkuroiminen uusiksi käytänteiksi ja pysyviksi toimintatavoiksi
 • Muutoshankkeesta oppiminen ja organisaation muutoskyvyn vahvistaminen
15:30
Päivä päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 1490 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, kevyen aamiaisen, lounaan sekä kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautuminen

1.9.2021 klo 09.00-16.00 2.9.2021 klo 09.00-15.30
1.11.2021 klo 09.00-12.00 2.11.2021 klo 09.00-15.30
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
Johta­mis­teh­tävien grand old man Jari on muutosjohtamisen pitkän linjan ammattilainen, jolla on laaja kokemus kymmenien muutoshankkeiden johtajana, tutkijana ja kirjailijana.

Erityisosaamisalueet

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Johtaminen ja esimiestyö
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Artikkeleita aiheesta

Muutosjohtaminen kuuluu esimiehen arkeen
Opi kasvattamaan resilienssiäsi