Lähikoulutus

Tiiminvetäjien tehovalmennus (2pv)

Koulutuspaikka: Tapahtumatalo Bank, Helsinki. Jotta lähikoulutuksiimme olisi turvallista tulla, edellytämme osallistujilta koronapassia.

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulu­tuk­sessa käymme läpi tiimin­ve­täjän vastuuta ja tehtäviä sekä paneu­dumme tiimi­toi­minnan moni­puo­liseen kehit­tä­miseen. Koulu­tuksen avulla kartutat osaa­mistasi tiimin­ve­täjänä ja saat kattavat tiedot tiimi­toi­minnan hyödyistä ja sen tavoit­teista. Koulu­tuksen aikana käydään syste­maat­ti­sesti läpi tiimior­ga­ni­saation raken­ta­misen vaiheet sekä tiimin­ve­täjän rooliin ja vastuisiin liit­tyviä näkö­kulmia ja haas­teita.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät tiimi­toi­minnan hyödyt ja tavoitteet
 • Kehität johta­mis­tai­tojasi ja vaikut­ta­vuuttasi tiimin­ve­täjänä
 • Tunnistat tiimisi vahvuudet ja osaat hyödyntää sen poten­ti­aalia
 • Osaat viestiä tiimin jäsenen vastuista ja haastaa tiimiäsi kehit­tymään
 • Tunnistat tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­misen erityis­piirteet
 • Ymmärrät yhteistyön ja tiimityön dyna­miikkaa
 • Ymmärrät miten voit turvata oman jaksa­misesi ja kehit­ty­misesi tiimin­ve­täjänä

Kenelle

Koulutus on tarkoi­tettu tiimin­ve­tä­jille toimia­lasta riip­pu­matta. Valmennus sopii erin­omai­sesti myös johdolle ja niille asian­tun­ti­joille, joiden tehtävänä on kehittää tiimior­ga­ni­saation toimintaa.

Kurssiohjelma

Päivä 1.

08:30
Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen
09:00
Mitä tiimi­toi­min­nalla tavoi­tellaan?
 • Hyvän tiimin ominai­suudet
 • Tiimior­ga­ni­saation hyödyt
 • Mistä tulos syntyy?
 • Tiimi­so­pi­muksen laati­minen
10:15
Tauko
10:30
Tiimin­ve­täjän rooli ja tehtävät
 • Mitä työnantaja ja tiimin jäsenet odot­tavat tiimin­ve­tä­jältä?
 • Tiimin­ve­täjän iden­ti­teetti. Tekijä vai tiimin­vetäjä?
 • Tiimin­ve­tä­jästä tiimi­val­men­ta­jaksi
 • Tiimin onnis­tu­misen edel­ly­tysten varmis­ta­minen
 • Tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­minen
12:00
Lounas
13:00
Vaikuttava tiimin­vetäjä
 • Johta­mis­taidot ja johta­mis­tyyli
 • Rohkeus puuttua ja vaikuttaa
 • Tiimin­ve­täjän vuoro­vai­ku­tus­taidot
 • Tehokkaan vies­tinnän perusteet
Harjoitus: Tiimi­roolit ja vuoro­vai­kutus
14:15
Tauko
14:30
Mitä tiimin jäse­neltä voi edel­lyttää?
 • Tiimin jäsenen vastuut
 • Tiimi­työ­taidot ja yhteiset peli­säännöt
Harjoitus: Tiimi­toi­minnan kehit­tä­minen
16:00
Päivä päättyy

Päivä 2.

08:30
Aamiainen
09:00
Yhteistyön dyna­miikka
 • Systee­mi­nä­kö­kulma orga­ni­saa­tioon
 • Yhteistyö vs. kilpailu
 • Wall Street -peli vai Yhteisö -peli
10:15
Tauko
10:30
Kollek­tii­vinen älykkyys
 • Kollek­tii­vinen älykkyys tiimi­työssä
 • Doku­men­tointi
 • Yhteisten toimin­ta­ta­pojen ja peli­sään­töjen merkitys
 • Tiimiälyn fasi­li­tointi
Harjoitus: Luova ongel­man­rat­kaisu
12:00
Lounas
13:00
Itsensä johta­minen
 • Itsensä johta­misen haasteet
 • Quan­tified Self
 • Aivot ja stressi
Harjoitus: Kiirei­ly­testi
14:15
Tauko
14:30
Ajan­käytön hallinnan tekniikat
 • Toimin­ta­ta­pojen muut­ta­minen
 • Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi
 • Tietoisuus tästä hetkestä
16:00
Tilaisuus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 1290 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautuminen

26.1.2022 klo 09.00-16.00 27.1.2022 klo 09.00-16.00
23.3.2022 klo 09.00-16.00 24.3.2022 klo 09.00-16.00
8.6.2022 klo 09.00-16.00 9.6.2022 klo 09.00-16.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Kouluttaja

Annina Eklund

040 125 29 91
Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Erityisosaamisalueet

 • Osaamisen kehittäminen
 • Perehdytys
 • Tiimityö
 • Motivaatio

Kirjat

taitava-tiimivalmentaja

Taitava tiimivalmentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan?

Lue lisää

Kouluttaja

Tommi Lindholm

040 017 20 21
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Erityisosaamisalueet

 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Palkitseminen

Kirjat

taitava-tiimivalmentaja

Taitava tiimivalmentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan?

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Tunnista tiiminvetäjän 4 oleellista tehtävää
Tuore tiiminvetäjä, ota nämä asiat huomioon