Annina

Lähikoulutus

Tiiminvetäjien tehovalmennus (2pv)

Koulutuspaikka:

Innopoli 3, Vaisalantie 4, Espoo (Saapumisohje)

Voit osallistua valmennukseen myös etäyhteydellä.

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulu­tuk­sessa käymme läpi tiimin­ve­täjän vastuuta ja tehtäviä sekä paneu­dumme tiimi­toi­minnan moni­puo­liseen kehit­tä­miseen. Koulu­tuksen avulla kartutat osaa­mistasi tiimin­ve­täjänä ja saat kattavat tiedot tiimi­toi­minnan hyödyistä ja sen tavoit­teista. Koulu­tuksen aikana käydään syste­maat­ti­sesti läpi tiimior­ga­ni­saation raken­ta­misen vaiheet sekä tiimin­ve­täjän rooliin ja vastuisiin liit­tyviä näkö­kulmia ja haas­teita.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät tiimi­toi­minnan hyödyt ja tavoitteet
 • Kehität johta­mis­tai­tojasi ja vaikut­ta­vuuttasi tiimin­ve­täjänä
 • Tunnistat tiimisi vahvuudet ja osaat hyödyntää sen poten­ti­aalia
 • Osaat viestiä tiimin jäsenen vastuista ja haastaa tiimiäsi kehit­tymään
 • Tunnistat tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­misen erityis­piirteet
 • Ymmärrät yhteistyön ja tiimityön dyna­miikkaa
 • Ymmärrät miten voit turvata oman jaksa­misesi ja kehit­ty­misesi tiimin­ve­täjänä

Kenelle

Koulutus on tarkoi­tettu tiimin­ve­tä­jille toimia­lasta riip­pu­matta. Valmennus sopii erin­omai­sesti myös johdolle ja niille asian­tun­ti­joille, joiden tehtävänä on kehittää tiimior­ga­ni­saation toimintaa.

Kurssiohjelma

Päivä 1.

08:30
Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi
08:55
Etäosallistujien sisäänkirjautuminen
09:00
Mitä tiimi­toi­min­nalla tavoi­tellaan?
 • Hyvän tiimin ominai­suudet
 • Tiimior­ga­ni­saation hyödyt
 • Mistä tulos syntyy?
 • Tiimi­so­pi­muksen laati­minen
10:15
Tauko
10:30
Tiimin­ve­täjän rooli ja tehtävät
 • Mitä työnantaja ja tiimin jäsenet odot­tavat tiimin­ve­tä­jältä?
 • Tiimin­ve­täjän iden­ti­teetti. Tekijä vai tiimin­vetäjä?
 • Tiimin­ve­tä­jästä tiimi­val­men­ta­jaksi
 • Tiimin onnis­tu­misen edel­ly­tysten varmis­ta­minen
 • Tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­minen
12:00
Lounas
13:00
Vaikuttava tiimin­vetäjä
 • Johta­mis­taidot ja johta­mis­tyyli
 • Rohkeus puuttua ja vaikuttaa
 • Tiimin­ve­täjän vuoro­vai­ku­tus­taidot
 • Tehokkaan vies­tinnän perusteet
Harjoitus: Tiimi­roolit ja vuoro­vai­kutus
14:15
Tauko
14:30
Mitä tiimin jäse­neltä voi edel­lyttää?
 • Tiimin jäsenen vastuut
 • Tiimi­työ­taidot ja yhteiset peli­säännöt
Harjoitus: Tiimi­toi­minnan kehit­tä­minen
15:30
Päivä päättyy

Päivä 2.

08:30
Aamukahvi
08:55
Etäosallistujien sisäänkirjautuminen
09:00
Tiimin tuloksen muodostuminen
 • Tuloksen muodostumiseen vaikuttaminen
 • Konfliktien kohtaaminen
 • Mielikuviin vaikuttaminen
Harjoitus: Itsereflektointi
10:15
Tauko
10:30
Yhteistyön dynamiikkaa
 • Yhteistyön haastavuudesta
 • Tiimin perusteesien pohdinta ja määrittely
 • Kohti tiimiälykästä tiimityötä
 • Vuorovaikutuksen parantaminen tiimissä
Harjoitus: Perusteesit
12:00
Lounas
13:00
Itsensä johta­minen
 • Itsetuntemuksen lisääminen
 • Mindset
 • Suorituskyvyn ja stressin suhde
Harjoitus: Kiirei­ly­testi
14:15
Tauko
14:30
Hallinnan tunteen tukeminen
 • Toimintatapojen muuttaminen
 • Pysähtyminen itsen äärelle
 • Työtapojen kehittäminen
 • Tunne itsesi, ymmärrä muita
15:30
Tilaisuus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 1390 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautuminen

17.10.2023 klo 09.00-15.30 18.10.2023 klo 09.00-15.30
14.12.2023 klo 09.00-15.30 15.12.2023 klo 09.00-15.30
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
Annina

Kouluttaja

Annina Eklund

040 125 29 91
Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Erityisosaamisalueet

 • Osaa­misen kehit­tä­minen
 • Pereh­dytys
 • Tiimityö
 • Moti­vaatio

Kirjat

Hybridijohtaminen

Hybridijohtaminen

Lue lisää

Kouluttaja

Tommi Lindholm

040 017 20 21
Tommi on vastannut jo 13 vuoden ajan kouluttajan ja tutkijan roolissa koulutusten kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta Brikin asiakkaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiakkaille erilaisia selvityksiä ja osallistuu kirjojen kirjoittamiseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoonallisuusprofiilin käytössä.

Erityisosaamisalueet

 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Tiimityö
 • Palkitseminen
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen

Kirjat

Taitava tiimivalmentaja

Taitava tiimivalmentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan?

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Tunnista tiiminvetäjän 4 oleellista tehtävää
Tuore tiiminvetäjä, ota nämä asiat huomioon