jari-salminen

Lähikoulutus

Uuden esimiehen tehovalmennus (2pv)

Koulutuspaikka: Tapahtumatalo Bank, Helsinki. Jotta lähikoulutuksiimme olisi turvallista tulla, edellytämme osallistujilta koronapassia.

Ilmoittaudu koulutukseen

Uuden esimiehen teho­val­mennus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta esimies­työstä, esimiehen tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa johta­mis­työssä. Koulutus auttaa ymmär­tämään esimiestyön erilaiset ulot­tu­vuudet ja esimiehen roolin oman orga­ni­saa­tionsa onnis­tu­misen mahdol­lis­tajana. Valmennus antaa osal­lis­tu­jalle perus­val­miudet esimies­työssä onnis­tu­misen pohjaksi.

Hyödyt osallistujille

 • Tiedostat lähie­si­miestyön merki­tyksen orga­ni­saation stra­tegian toteu­tuksen näkö­kul­masta
 • Tunnet esimiehen tehtävät, vastuun ja roolit
 • Ymmärrät johta­mis­voiman käsitteen ja tunnet sen vahvis­ta­misen keinot
 • Osaat johtaa itseäsi entistä paremmin
 • Saat valmiuksia huip­pu­tiimin raken­ta­miseen
 • Opit käymään vaikut­tavia kehi­tys­kes­kus­te­luita

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille uransa alussa oleville esimie­hille toimia­lasta riip­pu­matta.

Kurssiohjelma

Päivä 1.

08:30
Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen
09:00
Tilaisuuden avaus
09:15
Esimiehen tehtävät ja haasteet
 • Mihin esimiestä tarvitaan?
 • Työnan­tajan edustaja
 • Muutoksen johtaja
 • Infor­maa­tiohubi
 • Oman orga­ni­saation puolustaja
10:15
Tauko
10:30
Esimiehen vastuu ja johta­mi­soikeus työlain­sää­dännön näkö­kul­masta
 • Esimiehen tehtävät ja vastuu työnan­tajan edus­tajana
 • Esimiehen johta­mi­soikeus ja sen rajoi­tukset
 • Työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet
12:00
Lounas
13:00
Oman esimiestyön pohdintaa
 • Millaisiin työteh­täviin oma esimies­työni painottuu?
 • Oman esimiestyön haasteet
 • Oman ajan­käytön haasteet
Harjoitus: Mitä minulta odotetaan esimiehenä?
14:15
Tauko
14:30
Esimiehen johta­mis­voima ja sen vahvis­ta­minen
 • Mitä johta­mis­voi­malla tarkoi­tetaan?
 • Johta­mis­taidot
Harjoitus: Oman päätök­sen­te­ki­jä­tyypin tunnis­ta­minen
 • Johta­mis­tyyli
Harjoitus: Oman johta­mis­tyylin tunnis­ta­minen
 • Luot­tamus
 • Johta­mi­se­nergia
Yhteen­ve­to­tehtävä: Oman esimiestyön itsear­viointi
16:00
Päivä päättyy

Päivä 2.

08:30
Aamiainen
09:00
Osaatko johtaa itseäsi?
 • Stra­te­ginen ote omaan teke­miseen
 • Esimiehen omat voima­varat ja vireys
 • Työkaluja itsensä johta­miseen
 • Ratkai­su­kes­keinen malli omaan kehit­ty­miseen
Harjoitus: Itseni kehit­tä­misen tärkein tavoite ja sen saavut­ta­minen
10:30
Tauko
10:45
Huip­pu­tiimin raken­ta­minen
 • Aito tiimiy­ty­minen ja altruismi; Oppeja baktee­reilta
 • Sosi­aa­liset taidot ja niiden huomioi­minen tiimin raken­ta­mi­sessa
 • Huip­pusuo­ri­tuksia tukeva orga­ni­saa­tio­kult­tuuri
 • Mitä on kollek­tii­vinen älykkyys?
 • Peli­säännöt tiimiy­ty­mi­sessä
12:00
Lounas
13:00
Huip­pu­tiimin raken­ta­minen jatkuu
14:30
Tauko
14:45
Kehi­tys­kes­kustelu esimiehen työvä­li­neenä
 • Kehi­tys­kes­kus­te­luiden hyöty­nä­kö­kulma
 • Mitä tutki­mukset sanovat kehi­tys­kes­kus­te­luista?
 • Kehi­tys­kes­kus­te­luiden käytännön toteutus
 • Toimiva vuoro­vai­kutus kehi­tys­kes­kus­te­lussa
15:45
Loppukeskustelu
16:00
Tilaisuus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 1290 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Uuden esimiehen kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautuminen

7.2.2022 klo 09.00-16.00 8.2.2022 klo 09.00-16.00
22.2.2022 klo 09.00-16.00 23.2.2022 klo 09.00-16.00
8.3.2022 klo 09.00-16.00 9.3.2022 klo 09.00-16.00
20.4.2022 klo 09.00-16.00 21.4.2022 klo 09.00-16.00
10.5.2022 klo 09.00-16.00 11.5.2022 klo 09.00-16.00
14.6.2022 klo 09.00-16.00 15.6.2022 klo 09.00-16.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
Johta­mis­teh­tävien grand old man Jari on muutosjohtamisen pitkän linjan ammattilainen, jolla on laaja kokemus kymmenien muutoshankkeiden johtajana, tutkijana ja kirjailijana.

Erityisosaamisalueet

 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Johta­mis­vies­tintä

Kirjat

uuden-esimiehen-kirja

Uuden esimiehen kirja – Tulevaisuuden johtajalle

Lue lisää

Kouluttaja

Tommi Lindholm

040 017 20 21
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Erityisosaamisalueet

 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Palkitseminen

Artikkeleita aiheesta

Mikä on sinun johtamisideologiasi?
Esimies, kuinka hallitset vuorovaikutustaidot?