Johta­misen ja esimiestyön erikoi­sam­mat­ti­lehti
asiantuntijoiden johtaminen

Asiantuntijoiden johtaminen huipputiimissä: Yhteinen matka innovaation, yhteistyön ja menestyksen polulla

Kukapa meistä ei haluaisi olla osa huipputiimiä, jonka asiantuntijat ovat motivoituneita ja osaavia huippusuorittajia, jotka luovat joka päivä organisaationsa menestystarinaa. Tällainen huipputiimi on ilmiselvästi tavoittelemisen arvoinen. Mutta mitä korkean suoritustason asiantuntijoiden johtaminen vaatii?

Oletko pohtinut syvällisesti, mitä kovan luokan asiantuntijoista koostuva huipputiimi tarvitsee saavuttaakseen ja ylläpitääkseen korkean suoritustasonsa? Kuinka valjastaa asiantuntijoiden koko henkinen potentiaali käyttöön, saada parhaat osaajat liittymään joukkoon ja pysymään tiimissäsi? Tähän tarvitaan puhuttelevan mission ja innostavan vision lisäksi myös kykyä varmistaa, että monenlaiset työssä onnistumisen edellytykset ovat tavoitteita vastaavalla tasolla. Tämä on haaste, johon jokaisen asiantuntijatiimin johtajan on kyettävä vastaamaan.

Itseohjautuminen ei riitä, huipputiimikin tarvitsee johtamista

Asiantuntijoiden itseohjautuvuudesta puhutaan tällä hetkellä paljon. Ajatellaan, että itseohjautuvuutta vahvistamalla luodaan tehokkaimmat, tyytyväisimmät, luovimmat ja sitoutuneimmat tiimit, jotka vetävät puoleensa parhaita osaajia. On kuitenkin syytä muistaa, etteivät huipputiimit kehity itsestään, vaan tarvitsevat taitavaa johtamista.

Parhaatkin asiantuntijat tarvitsevat selkeän suunnan ja laadukkaita johtamispalveluita. Asiantuntijat eivät välttämättä halua käyttää aikaansa sisäisten ristiriitojen ratkomiseen ja resurssien hankkimiseen. Myös monet hallinnolliset rutiinit jätetään mielellään jonkun muun hoidettavaksi. Mutta näistäkin tehtävistä on huolehdittava, jotta tiimi voisi toimia täydellä teholla ja kehittyä huipputiimiksi. Johtamistehtävien laiminlyönti synnyttää johtamisvajeen, joka aiheuttaa monenlaisia ongelmia, tehottomuutta ja sähläämistä.

Korkean suoritustason asiantuntijoiden johtaminen on taitolaji, joka vaatii osaamista tasapainotella jämäkän johtajuuden ja asiantuntijoiden itseohjautuvuuden välillä. Asiantuntijat ovat usein korkeasti koulutettuja ja omaavat syvällistä tietämystä omilta aloiltaan. Tästä syntyy asiantuntijavallaksi kutsuttua päätösvaltaa omalla osaamisalueella. Ammattilaiset pyrkivät yleensä tekemään työnsä hyvin, mutta jokainen ihminen tulkitsee ja painottaa asioita omista lähtökohdistaan, eivätkä nämä painotukset aina ole yhdensuuntaisia organisaation strategiasta johdettujen tavoitteiden kanssa. Yhteisen suunnan kirkastaminen vaatii johtamista. Miten saada asiantuntijat sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin sekä tekemään syvällistä yhteistyötä muiden tiimin jäsenten kanssa?

asiantuntijoiden johtaminen

Asiantuntijoiden johtaminen on myös tiimin kehittymisen varmistamista

Asiantuntijatiimin johtajan toisena perustehtävänä on tiimin jatkuvan kehittymisen varmistaminen. Tätä voidaan tarkastella sekä yksittäisen asiantuntijan kehittymisen näkökulmasta että ryhmädynaamisena ilmiönä. Paraskin asiantuntemus vanhenee nopeasti, ellei asiantuntijoilla ole tarpeeksi uusia haasteita ja mahdollisuuksia kehittyä ammatillisesti. Siksi kehittymisen mahdollistaminen on asiantuntijoiden johtamisessa erityisen tärkeää.

Jatkuvan oppimisen edellytyksenä on myös työn merkityksellisyyden kokemus. Jokainen meistä haluaa kokea, että osaamistamme ja työpanostamme arvostetaan, ja että omaa osaamistaan kannattaa kehittää. Tiiminvetäjän tehtävänä on tarjota asiantuntijoilleen tarvittava tuki ja resurssit kehittymisen edistämiseksi ja osoittaa arvostusta osaamisen kehittämistä kohtaan. Riittävän ja syvällisen palautteen saannin varmistaminen on keskeinen edellytys kaikelle kehittymiselle.

Yhteistyöhön panostaminen vie kohti huipputiimiä

Yhteistyön ja kollektiivisen älykkyyden tukeminen on myös tärkeä osa asiantuntijoiden johtamista. Asiantuntijaorganisaatiossa tiedon ja osaamisen jakaminen on välttämätöntä, jotta voidaan saavuttaa huipputuloksia. On vahvistettava tiimityötaitoja, mutta luotava myös toimintamalleja ja vuorovaikutuskanavia, jotka mahdollistavat tiedon virtaamisen eri suuntiin ja tuottavat kollektiivista älykkyyttä eli tiimin kykyä tuottaa yhdessä luovia ratkaisuja ja innovaatioita.

huipputiimi

Etätyö tuo osaltaan lisää haasteita yhteistyön rakentamiselle, ja asettaa vaatimuksia vuorovaikutuskanavien toimivuudelle. Luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden vahvistaminen sekä ajattelun autonomian mahdollistaminen ovat tärkeitä tekijöitä uuden osaamisen luomisessa, mutta tarvitaan myös rohkeutta puuttua jämäkästi sellaisiin ilmiöihin, jotka heikentävät tiimin suorituskykyä. On löydettävä tasapaino seurannan ja luottamuksen välillä, jotta asiantuntijat voivat toteuttaa parhaita kykyjään ja tuoda arvoa organisaatiolle.

Asiantuntijoiden johtaminen jatkuvan muutoksen keskellä

Muutostaidot ovat tärkeä osa asiantuntijatiimin osaamista maailmassa, jossa epäjatkuvuudet ja uudet haasteet ovat osa toimintaympäristön jatkuvaa myllerrystä. Kohtaamme kiihtyvään tahtiin uusia teknologioita, työmenetelmiä, asiakastarpeita ja markkinatrendejä, joihin meidän on sopeuduttava pysyäksemme kilpailukykyisinä ja tuottaaksemme riittävää arvoa asiakkaillemme. Proaktiivisimmat ja muutoskykyisimmät tiimit kääntävät nämä ilmiöt kilpailuedukseen.

Jatkuvan muutoksen johtamisen taitoihin kuuluu kyky tunnistaa muutoksen tarve, ymmärtää sen taustalla olevat ilmiöt ja taito viestiä muutoksen suunta ja hyödyt tiimin jäsenille. Muutosjohtajan tehtävänä on luoda, yhdessä tiiminsä kanssa, selkeä näkemys muutoksen päämääristä ja tukea tiimin jäseniä ymmärtämään, miten heidän työnsä ja roolinsa muuttuvat ja miksi tämä on tärkeää. Muutosjohtajan on tarjottava tukea ja resursseja, jotta asiantuntijat voivat kehittää uusia taitoja ja sopeutua muutokseen. On myös hyödyllistä miettiä, näemmekö työntekijöitämme pelkkinä muutoksen kohteita, vai enemmän matkakumppaneita yhteisellä muutosmatkallamme.

Yksittäisten muutoshankkeiden johtamisen lisäksi on kehitettävä tiimin muutoskykyä eli resilienssiä. Tämä tarkoittaa kykyä selviytyä uusista tilanteista, vastoinkäymisistä ja niiden luomasta epävarmuudesta. Asiantuntijatyössä resilienssi on välttämätön taito, joka edistää luovuutta ja innovatiivisuutta. Se auttaa kestämään paineita ja pysymään toimintakykyisenä myllerrysten melskeessä.

Omaa ja tiimin muutoskykyä voi vahvistaa monin tavoin. Stressinhallintataidot ja itseohjautuvuus auttavat selviytymään muutosten keskellä. Mutta tarvitaan myös sellainen työympäristö ja -yhteisö, jossa epävarmuuden kanssa pärjääminen on mahdollista. Huipputiimissä muutokset kohdataan yhdessä ja tiiminjäsenet auttavat toisiaan kehittämään uusissa tilanteissa tarvittavaa osaamista. 

Asiantuntijatiimin ristiriitojen ratkaiseminen

Huipputiimin johtamisessa tarvitaan myös kykyä ristiriitojen ratkaisemiseen. Kollektiivinen älykkyys syntyy kyvystä hyväksyä, mutta myös yhdistää erilaisia näkemyksiä. Innovatiivisessa tiimissä esiintyy väistämättä erilaisia konflikteja, kuten näkemyseroja tai kilpailua resursseista. Konfliktit eivät sinällään ole kielteinen ilmiö, vaan ilmaus toisistaan poikkeavista tavoista ymmärtää jokin asia. Tämä on hyödyllistä, koska se tuo erilaisia näkökulmia suunnittelun ja ongelmanratkaisun perustaksi.

Tiimin on kuitenkin tärkeää kyetä ratkaisemaan ristiriitoja rakentavalla tavalla, ja edistää avointa keskustelua ja yhteistyötä, jotta erilaisista näkemyksistä saadaan koostettua sellainen lopputulos, johon kaikki osapuolet voivat sitoutua. Tähän tarvitaan psykologista turvallisuutta, joka auttaa tiimin jäseniä ilmaisemaan itsensä rohkeasti, ilman pelkoa syrjityksi tai nolatuksi tulemisesta.

Huipputiimi rakentuu hyvinvoinnille

Työn ja elämän tasapainon ylläpitäminen on erittäin tärkeää korkean suoritustason varmistamiseksi. Työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan, samoin kuin työvaiheen ja palautumisen suhde työn suunnittelussa, jää liian usein liian vähälle huomiolle asiantuntijatyössä. Asiantuntijat ovat usein erittäin sitoutuneita työhönsä ja saattavat ylikuormittua kohdatessaan tiukkoja aikatauluja ja kasvavia suorituspaineita. Jatkuva ylikuormittuminen aiheuttaa distressiä, joka heikentää niin fyysistä kuin henkistäkin suorituskykyä ja hyvinvointia.

Asiantuntijoiden johtamisella voidaan tukea työn ja elämän tasapainottamista. Tämä voi sisältää erilaisia käytännön toimenpiteitä ja hankkeita, jotka edistävät terveellisiä työtapoja ja auttavat saavuttamaan tasapainon työn ja muun elämän välillä. Työn ja elämän tasapainon tukemiseksi voidaan myös tarjota joustavampia työaikamalleja, jotka mahdollistavat työn tekemisen eri aikoina ja paikoissa. Tämä antaa paremmat mahdollisuudet sovittaa yhteen työ ja muut elämänalueet, kuten perhe-elämä, harrastukset ja henkilökohtaiset sitoumukset.

On hyvä muistaa, että ajattelutyö noudattaa harvoin täsmällisiä työaikoja, mikä sekin voi aiheuttaa ylikuormitusta. Etätyö ei poista esihenkilön vastuuta työaikasuojelusta. Asiantuntijatiimin esihenkilön tulee olla tietoinen jokaisen asiantuntijansa työkuormasta ja varmistaa, että jokaisella on riittävästi aikaa ja resursseja suoriutua tehtävistään. Työn kuormittavuutta voi vähentää huolehtimalla projektien realistisesta aikataulutuksesta, selkeästä roolien ja tehtävien määrittelystä, toimivista vuorovaikutusrutiineista, etenemisen seurannasta sekä tarvittaessa lisäresurssien hankkimisesta riittävän ajoissa.

Avain hyvinvointiin

Tiimien kehittäminen luo kilpailuetua

Asiantuntijoiden johtaminen korkean suoritustason tiimissä on haastavaa, mutta myös mahdollisuus luoda pysyvää kilpailuetua omalle tiimillesi yritysmaailmassa, jossa tiimien kehittämiseen panostetaan lopulta hämmästyttävän vähän. Panostamalla riittävästi aikaa asiantuntijatiimin johtamiseen ja hankkimalla tarvittavat johtamistaidot, voit rakentaa vahvan ja tehokkaan tiimin, joka saavuttaa erinomaisia tuloksia, tuottaa työhyvinvointia ja houkuttelee parhaita osaajia tiimiisi. Korkean suoritustason huipputiimin rakentamiseen kannattaa panostaa.

Korkean suorituskyvyn asiantuntijatiimin johtaminen -kurssilla opit miten voit vahvistaa oman asiantuntijatiimisi suorituskykyä ja luoda siten kilpailuetua.

jari-salminen
Jari Salminen
Yritysvalmentaja
KTT Jari Salminen tarjoaa vankkaan osaamiseen perustuvaa käytännönläheistä valmennusta monilta johtamisen osa-alueilta. Yli 20-vuotisen valmentajauransa aikana Jari on kouluttanut yli 10 000 johtajaa ja esihenkilöä. Näissä valmennuksissa on käyty lukuisia mielenkiintoisia keskusteluita, joiden antia Jari haluaa välittää valmennustyössään muillekin. Jari valmentaa muutoksen johtamisen ohella laaja-alaisesti johtamistyöhön liittyviä aiheita, kuten esihenkilötyö ja tiimitoiminta, yritystalous sekä asiantuntijapalveluiden myynti.
Lue lisää
Ilmoittaudu koulutukseen
Taitava tiimivalmentaja
Kirjat
Taitava tiimivalmentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan? (e-kirja)
Lue lisää
Lisää aiheesta
Tutkimukset osoittavat tiimityön kiistattomat hyödyt
Tiimityön tuomat hyödyt ovat valtavat niin organisaatiolle kuin työntekijälle itselleen – kunhan tiimi todella toimii ja yhteistyö rakentuu terveelle pohjalle.
Lue artikkeli
Sisäinen ulkoinen motivaatio
10 keinoa, joiden avulla hioa tiimityöskentely huippuunsa
Lue artikkeli