jari-salminen

Etäkoulutus

Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen

Koulutus koostuu suurimmaksi osaksi omatoimisesta opiskelusta, mutta sisältää yhteisen webinaarin. Voit valita itsellesi sopivan ajan useasta eri vaihtoehdosta.

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulu­tuk­ses­samme käymme läpi keinoja, joiden avulla esimies voi tehok­kaasti puuttua työn­te­kijän alisuo­riu­tu­miseen. Koulutus perustuu varhaisen puut­tu­misen malliin, jolla työsuo­ri­tuk­sissa ilme­neviä ongelmia voidaan ratkaista raken­ta­vasti. Käsit­te­lemme alisuo­riu­tu­mista työn­johto-oikeuden näkö­kul­masta, mutta pohdimme myös erilaisia tapoja, joilla työn­tekijä sitou­tetaan ottamaan enemmän vastuuta omasta työstään ja koko orga­ni­saation menes­tyk­sestä.

Hyödyt osallistujille

 • Opit tuntemaan esimiehen johta­mi­soi­keuden perusteet ja juri­diset keinot heikkoon työsuo­ri­tukseen puut­tu­miseen
 • Opit analy­soimaan alisuo­riu­tu­misen syitä ja ilme­ne­mis­muotoja
 • Opit haas­tamaan työn­te­kijäsi ottamaan enemmän vastuuta työtu­lok­sestaan
 • Saat rohkeutta puuttua ja opit antavaan vaikut­tavaa palau­tetta
 • Saat tukea alisuo­riu­tu­miseen puut­tu­miseen ja opit kään­tämään alisuo­riu­tu­miset onnis­tu­mi­siksi

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka kohtaavat työssään alisuo­riu­tu­misen aiheut­tamia ongelmia ja haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.

Kurssiohjelma

Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii
 • Tässä jaksossa keski­tymme työlain­sää­dännön näkö­kulmaan sekä ratkai­su­kes­keisen johta­misen teoriaan
Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta
Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (3h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä
 • Jämäkkä johta­minen
 • Alisuo­riu­tu­misen varhainen tunnis­ta­minen
 • Erilaiset syyt alisuo­riu­tu­miseen
 • Keinot, joilla erilaisiin alisuo­riu­tu­mis­ti­lan­teita voidaan ratkaista
 • Rohkeus puuttua alisuo­riu­tu­mis­ti­lan­teisiin
Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa
Jakso 3: Video (noin 1h) jossa käsi­tellään omien tunteiden hallintaa haas­ta­vissa tilan­teissa ja kuor­mit­ta­vassa työssä jaksa­mista
Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirja

Hinta

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan posti­tettuna sinulle

Ilmoittautuminen

1.3.2022 klo 09.00-12.00
17.5.2022 klo 09.00-12.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
Johta­mis­teh­tävien grand old man Jari on muutosjohtamisen pitkän linjan ammattilainen, jolla on laaja kokemus kymmenien muutoshankkeiden johtajana, tutkijana ja kirjailijana.

Erityisosaamisalueet

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta

Kirjat

Työntekijän-vastuu-ja-työelämätaidot

Työntekijän vastuu ja työelämätaidot

Lue lisää

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jämäkkä johtaminen hyödyttää koko tiimiä – Uskallatko antaa riittävästi varoituksia?
Esimiehen vuorovaikutustaidot vaikuttavat tuottavuuteen – kuinka hallitset perusasiat?