jari-salminen

Etäkoulutus

Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen

Avoin koulutus on tällä hetkellä tauolla, mutta järjestämme aiheesta koulutusta yrityskohtaisesti. Kysy lisää kouluttajalta!

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulu­tuk­ses­samme käymme läpi keinoja, joiden avulla esimies voi tehok­kaasti puuttua työn­te­kijän alisuo­riu­tu­miseen. Koulutus perustuu varhaisen puut­tu­misen malliin, jolla työsuo­ri­tuk­sissa ilme­neviä ongelmia voidaan ratkaista raken­ta­vasti. Käsit­te­lemme alisuo­riu­tu­mista työn­johto-oikeuden näkö­kul­masta, mutta pohdimme myös erilaisia tapoja, joilla työn­tekijä sitou­tetaan ottamaan enemmän vastuuta omasta työstään ja koko orga­ni­saation menes­tyk­sestä.

Hyödyt osallistujille

 • Opit tuntemaan esimiehen johta­mi­soi­keuden perusteet ja juri­diset keinot heikkoon työsuo­ri­tukseen puut­tu­miseen
 • Opit analy­soimaan alisuo­riu­tu­misen syitä ja ilme­ne­mis­muotoja
 • Opit haas­tamaan työn­te­kijäsi ottamaan enemmän vastuuta työtu­lok­sestaan
 • Saat rohkeutta puuttua ja opit antavaan vaikut­tavaa palau­tetta
 • Saat tukea alisuo­riu­tu­miseen puut­tu­miseen ja opit kään­tämään alisuo­riu­tu­miset onnis­tu­mi­siksi

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka kohtaavat työssään alisuo­riu­tu­misen aiheut­tamia ongelmia ja haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.

Kurssiohjelma

Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii
 • Tässä jaksossa keski­tymme työlain­sää­dännön näkö­kulmaan sekä ratkai­su­kes­keisen johta­misen teoriaan
Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta
Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (3h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä
 • Jämäkkä johta­minen
 • Alisuo­riu­tu­misen varhainen tunnis­ta­minen
 • Erilaiset syyt alisuo­riu­tu­miseen
 • Keinot, joilla erilaisiin alisuo­riu­tu­mis­ti­lan­teita voidaan ratkaista
 • Rohkeus puuttua alisuo­riu­tu­mis­ti­lan­teisiin
Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa
Jakso 3: Video (noin 1h) jossa käsi­tellään omien tunteiden hallintaa haas­ta­vissa tilan­teissa ja kuor­mit­ta­vassa työssä jaksa­mista
Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirja

Hinta

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan posti­tettuna sinulle

Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Erityisosaamisalueet

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta

Kirjat

Työntekijän-vastuu-ja-työelämätaidot

Työntekijän vastuu ja työelämätaidot

Lue lisää

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jämäkkä johtaminen hyödyttää koko tiimiä – Uskallatko antaa riittävästi varoituksia?
Esimiehen vuorovaikutustaidot vaikuttavat tuottavuuteen – kuinka hallitset perusasiat?