jari-salminen

Etäkoulutus

Uuden esihenkilön tehovalmennus (Etä)

Koulutus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta lähijohtamis­työstä sekä esihenkilön tehtävistä ja vastuista. Saatavilla myös lähikoulutuksena. Katso lähikoulutuksen päivämäärät.

Ilmoittaudu webinaariin

Uuden esihenkilön teho­val­mennus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta lähijohtamis­työstä, esihenkilön tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa johta­mis­työssä. Koulutus auttaa ymmär­tämään esihenkilötyön erilaiset ulot­tu­vuudet ja lähijohtajan roolin oman orga­ni­saa­tionsa onnis­tu­misen mahdol­lis­tajana. Valmennus antaa osal­lis­tu­jalle perus­val­miudet johtamistyössä onnis­tu­misen pohjaksi.

Etäkoulutus toteutetaan Zoom-palvelulla. Lähetämme osallistumisohjeet sähköpostiisi ennen koulutusta.

Hyödyt osallistujille

 • Tiedostat lähijohtamisen merki­tyksen orga­ni­saation stra­tegian toteu­tuksen näkö­kul­masta
 • Tunnet esihenkilön tehtävät, vastuun ja roolit
 • Ymmärrät johta­mis­voiman käsitteen ja tunnet sen vahvis­ta­misen keinot
 • Osaat johtaa itseäsi entistä paremmin
 • Saat valmiuksia huip­pu­tiimin raken­ta­miseen
 • Opit käymään vaikut­tavia kehi­tys­kes­kus­te­luita

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille uransa alussa oleville esihenkilöille toimia­lasta riip­pu­matta.

Kurssiohjelma

Päivä 1.

09:00
Tilaisuuden avaus
09:15
Esihenkilön tehtävät ja haasteet
 • Mihin esihenkilöä tarvitaan?
 • Työnan­tajan edustaja
 • Muutoksen johtaja
 • Infor­maa­tiohubi
 • Oman organisaation puolustaja
10:15
Tauko
10:30
Esihenkilön vastuu ja johta­mi­soikeus työlain­sää­dännön näkö­kul­masta
 • Esihenkilön tehtävät ja vastuu työnan­tajan edus­tajana
 • Oman työn pohdintaa - Mitä minulta odotetaan esihenkilönä?
 • Johta­mi­soikeus ja sen rajoi­tukset
 • Työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet
12:00
Lounastauko
13:00
Työhyvinvointi ja johtaminen
 • Mistä puhumme kun puhumme työhyvinvoinnista?
 • Kuormitus- ja voimavaratekijät
 • Työhyvinvoinnin johtaminen arjessa
 • Case-harjoituksia
14:30
Tauko
14:45
Johtamisvoima ja sen vahvistaminen
 • Mitä johtamisvoimalla tarkoitetaan?
 • Johtamistaidot, johtamistyyli ja johtamisenergia
 • Oman johtamistyylin tunnistaminen ja kehittäminen
 • Luottamuksen rakentaminen
15:30
Päivä päättyy

Päivä 2.

09:00
Osaatko johtaa itseäsi?
 • Itsetuntemus esihenkilötyössä onnistumisen edellytyksenä
 • Omat voima­varat ja vireys
 • Työkaluja itsensä johta­miseen
 • Ratkai­su­kes­keinen malli omaan kehit­ty­miseen
10:30
Tauko
10:45
Työtapojen tehostaminen
 • Huomion merkitys organisaatiossa
 • Toimintatapojen muutos
 • Hallinnan tunteen vahvistaminen
12:00
Lounastauko
13:00
Huip­pu­tiimin raken­ta­minen käytännössä
 • Miten ajattelen johdettavistani?
 • Mielikuvien tuominen yhteiseen käsittelyyn
 • Vallan jakautuminen läpinäkyväksi
 • Vuorovaikutuksen parantaminen
 • Valmentava ote käytännössä
14:30
Tauko
14:45
Kehi­tys­kes­kustelu esihenkilön työvä­li­neenä
 • Kehi­tys­kes­kus­te­luiden hyöty­nä­kö­kulma
 • Mitä tutki­mukset sanovat kehi­tys­kes­kus­te­luista?
 • Kehi­tys­kes­kus­te­luiden käytännön toteutus
 • Toimiva vuoro­vai­kutus kehi­tys­kes­kus­te­lussa
15:45
Loppukeskustelu
16:00
Koulutus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 1290 €/​hlö + alv 24%, joka sisältää Uuden esimiehen – e-kirjan. Jos organisaatiossasi on useita koulutuksesta kiinnostuneita, voit kysyä ryhmäalennusta tai pyytää tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi kouluttajalta tai osoitteesta info@brik.fi.

Ilmoittautuminen

3.4.2024 klo 09.00-15.30 4.4.2024 klo 09.00-16.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa vankkaan osaamiseen perustuvaa käytännönläheistä valmennusta monilta johtamisen osa-alueilta. Yli 20-vuotisen valmentajauransa aikana Jari on kouluttanut yli 10 000 johtajaa ja esihenkilöä. Näissä valmennuksissa on käyty lukuisia mielenkiintoisia keskusteluita, joiden antia Jari yrittää valmennustyössään välittää muillekin. Muutoksen johtamisen ohella Jari valmentaa laaja-alaisesti johtamistyöhön liittyviä aiheita, kuten esihenkilötyö ja tiimitoiminta, yritystalous sekä asiantuntijapalveluiden myynti.

Erityisosaamisalueet

 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Johta­mis­vies­tintä

Kirjat

Uuden esimiehen kirja

Uuden esimiehen kirja – Tulevaisuuden johtajalle

Lue lisää

Kouluttaja

Tommi Lindholm

040 017 20 21
KTM Tommi Lindholm kouluttaa laajasti lähijohtamisen eri osa-alueita ja on erikoistunut tekoälysovellutusten hyödyntämiseen johtamistyössä. Teknologia on ollut aina lähellä Tommin sydäntä, mistä myös innostus tekoälyn kehityksen seurantaan on lähtenyt. Tommin kaiken valmentamisen taustalla vaikuttaa tutkijan syvällinen ymmärrys organisaatioiden toiminnasta ja ihmisten käyttäytymisestä.

Erityisosaamisalueet

 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Palkitseminen

Artikkeleita aiheesta

Mikä on sinun johtamisideologiasi?
Esimies, kuinka hallitset vuorovaikutustaidot?