jari-salminen

Lähikoulutus

Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen (1pv)

Koulutuspaikka:

Life Science Center, Keilaranta 10-18, Espoo.

Voit osallistua valmennukseen myös etäyhteydellä.

Ilmoittaudu koulutukseen

Valmen­nuk­ses­sa käymme läpi keinoja, joiden avulla esihenkilö voi tehok­kaasti puuttua työn­te­kijän alisuo­riu­tu­miseen. Valmennus perustuu varhaisen puut­tu­misen malliin, jolla työsuo­ri­tuk­sissa ilme­neviä ongelmia voidaan ratkaista raken­ta­vasti. Käsit­te­lemme alisuo­riu­tu­mista työn­johto-oikeuden näkö­kul­masta, mutta keskustelemme myös eri tavoista, joilla työn­tekijä sitou­tetaan ottamaan enemmän vastuuta omasta työstään ja koko orga­ni­saation menes­tyk­sestä.

Hyödyt osallistujille

  • Opit tuntemaan esihenkilön johta­mi­soi­keuden perusteet ja juri­diset keinot heikkoon työsuo­ri­tukseen puut­tu­miseen
  • Opit analy­soimaan alisuo­riu­tu­misen syitä ja ilme­ne­mis­muotoja
  • Opit haas­tamaan työn­te­kijäsi ottamaan enemmän vastuuta työtu­lok­sestaan
  • Saat rohkeutta puuttua ja opit antamaan vaikut­tavaa palau­tetta
  • Saat tukea alisuo­riu­tu­miseen puut­tu­miseen ja opit kään­tämään alisuo­riu­tu­miset onnis­tu­mi­siksi

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille esihenkilöille, jotka kohtaavat työssään alisuo­riu­tu­misen aiheut­tamia ongelmia ja haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
08:55
Etäosallistujien sisäänkirjautuminen
09:00
Avaus
09:15
Alisuoriutuminen ja sen ilmenemismuodot
09:45
Eri osapuolten vastuut ja roolit alisuoriutumistilanteissa
10:15
Tauko
10:30
Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen
11:30
Alisuoriutumisen syiden selvittäminen
12:00
Lounas
13:00
Puheeksi ottaminen ja assertatiivinen toimintatapa
14:15
Kahvi
14:30
Haasteiden kääntäminen onnistumisiksi
15:30
Yhteenveto
16:00
Tilaisuus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 890 eur/​​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot – e-kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautuminen

1.12.2023 klo 09.00-16.00
31.1.2024 klo 09.00-16.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Erityisosaamisalueet

  • Johta­minen ja esimiestyö
  • Johta­mis­vies­tintä
  • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
  • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Kirjat

Työntekijän vastuu ja työelämätaidot

Työntekijän vastuu ja työelämätaidot

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Jämäkkä johtaminen hyödyttää koko tiimiä – Uskallatko antaa riittävästi varoituksia?
Esimiehen vuorovaikutustaidot vaikuttavat tuottavuuteen – kuinka hallitset perusasiat?