Millaista on laadukas esihenkilökoulutus vuonna 2022?

esimieskoulutus

Laadukas esihenkilökoulutus näkyy organisaation tuloksessa asti – ja niin näkyy myös koulutuksen puute. Organisaatio koostuu ihmisistä, ja ihmiset tekevät organisaation tuloksen. Uskomme, että vain hyvinvoiva henkilöstö voi tuottaa menestystä organisaatiolleen. Johtaminen vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin hyvin oleellisesti.

Tutkimukset viittaavat siihen, ettei laadukkaan esihenkilötyön arvoa vielä nähdä kaikkialla, eikä esihenkilöitä siten kouluteta riittävästi. IBM:n vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan vain noin 20 prosenttia esihenkilöistä oli sitä mieltä, että johtamistaidot olivat heidän organisaatiossaan hyvällä tasolla. Prosci puolestaan selvitti vuonna 2016, että vain 37 prosenttia yrityksistä tarjosi esihenkilöilleen johtamistaitojen koulutusta. Oman, alkuvuodesta 2020 valmistuneen tutkimuksemme mukaan taas esihenkilöiden työajasta valtaosa kuluu muihin kuin johtamistehtäviin.

Esihenkilöiden ajankäytön jakautuminen

Vastaavasti monet kansainväliset tutkimukset (esimerkiksi McKinseyn tutkimus ja Emerald Insightin tutkimus) osoittavat, että ne yritykset, jotka kouluttavat esihenkilöitään systemaattisesti, tekevät jopa kymmeniä prosentteja parempaa tulosta kuin ne, jotka eivät panosta koulutukseen.

Mihin Brikin esihenkilökoulutus perustuu?

Kahdenkymmenen toimintavuotemme aikana olemme kouluttaneet yli 5000 johtajaa, esihenkilöä ja asiantuntijaa sadoista eri toimialoilla toimivista organisaatiosta. Koulutuksemme ovat saaneet kiitosta erityisesti käytännönläheisyydestään ja selkeydestään.

Uskomme, että:

 • Organisaation kehittyminen lähtee perusasioista – kun ne on laitettu kuntoon, kehittyminen on mahdollista.
 • Jokainen organisaatio on yksilöllinen – monistetut menestysmallit eivät toimi.

Kun nämä asiat otetaan huomioon, organisaatiota on mahdollista kehittää oikeaan suuntaan niin, että asiat todella muuttuvat.

Miksi jokainen esihenkilö tarvitsee koulutusta?

Ne työtehtävät, joihin ei vaadita minkäänlaista pohjakoulutusta, ovat kovin harvassa. Siksi onkin hämmentävää, etteivät monet esihenkilöt saa tehtäväänsä minkäänlaista koulutusta. Vaikka henkilö olisi kuinka osaava omalla alallaan, se ei tarkoita, että hän olisi automaattisesti hyvä esihenkilö.

esimieskoulutus-2022

Esihenkilötyössä onnistuminen edellyttää erilaisia taitoja kuin esimerkiksi asiantuntijatyössä pärjääminen. Johtamistaidot eivät kehity itsestään, eikä parhaastakaan asiantuntijasta tule automaattisesti hyvää esihenkilöä ilman johtamistaitojen kehittämistä. Esihenkilötyössä ei riitä, että huolehtii vain omasta pärjäämisestä. Myös muut pitää saada antamaan parastaan, ja se vaatii kehittyneitä ihmisen johtamisen taitoja.

Esihenkilötyö on valtavan laaja-alainen kokonaisuus. Tekemiemme työntekijöiden haastattelujen perusteella hyvä esihenkilö on esimerkiksi:

 • Tavoitehakuinen ja vaikuttamishaluinen
 • Hyvä vuorovaikuttaja ja rohkea palautteen antaja
 • Kiinnostunut muiden johtamisesta
 • Suunnittelutaitoinen
 • Systemaattinen ja analyyttinen
 • Käytökseltään luottamusta herättävä
 • Ammatillisesti riittävän osaava omalla vastuualueellaan
 • Taitava strategisessa ajattelussa
 • Taitava itsensä johtaja

Esihenkilötehtävien hoitaminen ei onnistu muiden, valitettavan usein tärkeämpinä pidettyjen hommien ohessa. Se vaatii aikaa ja paneutumista. Ihmisten ja asioiden johtamiselle on raivattava aikaa.

Esihenkilön on esimerkiksi:

 • Osattava suunnitella organisaation toimintaa
 • Opittava johtamaan ihmisiä asettamalla tavoitteita, ohjaamalla ja motivoimalla
 • Opittava seuraamaan henkilöstön toimintaa
 • Uskallettava antaa korjaavaa palautetta ja muistettava antaa kiittävää palautetta
 • Tehtävä muita henkilöitä koskevia päätöksiä epävarmoissakin tilanteissa
 • Opeteltava tuntemaan työlainsäädännön vaatimukset
 • Kyettävä vastaamaan ympäristön asettamiin vaatimuksiin

Laadukas esihenkilökoulutus antaa valmiudet johtaa ihmisiä kohti yhteisiä päämääriä ja viedä sitä kautta koko organisaatiota eteenpäin.

Esihenkilökoulutus eri tarpeisiin

Suomalaisessa johtamisessa on vielä reilusti parantamisen varaa – ja samalla kun maailma ja työelämä muuttuvat, muutokset ulottuvat myös johtamiseen. Kulloiseenkin tilanteeseen sopiva esihenkilökoulutus varmistaa, että tiedot ja taidot pysyvät ajan tasalla.

Toisinaan organisaation tarpeisiin vastaa parhaiten räätälöity valmennus. Sen avulla toimintaa voidaan kehittää tehokkaasti pureutumalla juuri niihin haasteisiin, jotka kaipaavat ratkaisemista eniten.

Toisinaan paras koulutusvaihtoehto taas on avoin valmennus, jossa keskitytään tiettyyn esihenkilötyön osa-alueeseen. Sen avulla oman johtamistyön kehittäminen onnistuu tehokkaasti, ja omia näkökulmiaan pääsee avartamaan niin osaavan valmentajan kuin eri toimialoilla työskentelevien kollegoiden kesken.

Kaikissa koulutuksissamme panostamme siihen, että opit olisi mahdollisimman helppo ottaa käyttöön arjessa. Avoimesta koulutustarjonnastamme löydät johtamistyösi kehittämiseen apua esimerkiksi:

Kuinka tunnistaa laadukas esihenkilökoulutus?

Jos esihenkilökoulutus ei vaikuta millään tavoin, se on turhaa ajan ja rahan hukkaamista. McKinseyn tutkijat Pierre Gurdjian, Thomas Halbeisen ja Kevin Lane ovat pohtineet tarkemmin sitä, millaista laadukas esihenkilökoulutus on. Heidän mukaansa korkealaatuinen esihenkilökoulutus täyttää muun muassa seuraavat tunnusmerkit:

 1. Koulutus huomioi kontekstin. Valitettavan monet koulutusohjelmat perustuvat oletukseen, että yksi sisältö sopii kaikille esihenkilöille riippumatta organisaation strategiasta, kulttuurista ja rakenteista. Niinpä jokaiselle esihenkilölle tarjotaan yhdenmukaista työkalupakkia ja oletetaan, että jos henkilö on erinomainen johtaja yhdessä tilanteessa, hän onnistuu kaikissa muissakin tilanteissa. Tämä ei kuitenkaan McKinseyn tutkijoiden mukaan pidä paikkaansa, vaan jokainen esihenkilö toimii omassa yksilöllisessä toimintaympäristössään. Tämä on huomioitava koulutusta suunniteltaessa.
 2. Mindsettien muuttamisen merkitykset on ymmärrettävä. Esihenkilönä kehittyminen edellyttää yleensä omien ajattelutapojen syvällistä haastamista. McKinseyn tutkijoiden mukaan valmentajat haastavat kuitenkin osallistujien ajatuksia ja asenteita yllättävän harvoin kunnolla. Niitä juurisyitä, jotka johtavat olemassa oleviin asenteisiin ja käytänteisiin, pitäisi uskaltaa tarkastella koulutuksissa syvällisesti.
 3. Koulutuksen vaikuttavuus täytyy varmistaa. Koulutus on investointi, ja sellaisena siihen tulee suhtautua. Panostetulle rahalle ja ajalle täytyy saada sellainen vastine, joka jättää koulutuksen aiheuttamat kokonaiskulut kirkkaasti taakseen. Koulutuksen vaikuttavuuden arvioiminen vaatii kuitenkin sitä, että esihenkilöiden johtamistaitoja seurataan systemaattisesti. Vasta tämän jälkeen oppimistuloksia on mahdollista arvioida luotettavasti. Esihenkilötyön laadun ja kehittymisen seurannan vähäisyys ei johdu siitä, etteikö johtamistaitoja ja niiden kehittymistä voisi arvioida luotettavasti – kyse on enemmän johtamiskulttuurista ja riittämättömästä rohkeudesta haastaa esihenkilötyön laatua.

Koulutuksen ostajan opas – Kuinka valitsen oikean koulutuksen?

Lataa ilmainen opas